Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Praktisk information från A till Ö

Här presenteras praktisk information som du kan ha nytta av under din studietid. Informationen är uppställd i alfabetisk ordning.

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Akademihälsan

Akademihälsan erbjuder olika slags verksamheter och behandling i grupp: våga-tala-kurs, kamratgrupper, konfliktvägledning, stresshanteringsgrupper, tentaångest med mera. Du kan även vända dig till Akademihälsan för individuellt kris- och samtalsstöd samt viss sjukvård med anknytning till studiesituationen. Faller ditt problem utanför Akademihälsans område, försöker personalen alltid ge råd om vart du kan vända dig i stället. Akademihälsans personal arbetar under tystnadsplikt. Akademihälsan tar endast emot tidsbeställda besök, telefon 031-10 69 70. Inga patientavgifter. Besöksadress: Kaserntorget 11B, vån 6.
Akademihälsan

Akademisk kvart

På Humanistiska fakulteten tillämpas vanligen så kallad akademisk kvart, vilket innebär att undervisningen startar en kvart över hel timme. Om det till exempel står kl. 10 på schemat startar undervisningen kl. 10.15. Står det däremot kl. 10.00 startar undervisningen prick 10.00. Tentamen börjar alltid på utsatt tid.

Akademiska poäng

Heltidsstudier under en termin motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Om du läser på heltid får du räkna med att lägga ner ungefär 40 timmar i veckan på dina studier.

Anmälan till kurs

Fristående kurser och program

Sista anmälningsdag för höstterminens kurser är vanligtvis den 15 april och för vårterminens kurser vanligtvis den 15 oktober. Du söker till både fristående kurser och program i samma anmälan på www.antagning.se

För att få plats på kursen som du antagits till måste du tacka ja till platsen när antagningsbeskedet kommer.

Kurser inom lärarprogrammet

Du som studerar inom Ämneslärarprogrammet följer en fast studieplan och anmäls automatiskt till de kurser som ingår i ditt program. När du har påbörjat dina studier inom programmet kommer du inte att få något antagningsbesked via www.antagning.se att svara på. Kallelse skickas från institutionen inför varje kursstart.

B

Barn, studera med barn

Har jag rätt till bostadsbidrag och vad gäller om barnet blir sjukt? Var hittar jag skötbord och amningsrum i universitetets lokaler? Här finns information för dig som har barn och studerar vid Göteborgs universitet.

Behörighetskrav för kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå

För att bli registrerad på en fortsättnings- eller fördjupningskurs krävs att du uppfyller behörighetskraven, vilka framgår av kursplanen. Kontakta din studievägledare för studieplanering om du inte uppfyller behörighetskraven.

D

Datorarbetsplatser & trådlöst nätverk

På Humanisten finns en datasal med datorarbetsplatser. I datasalen kan du arbeta vid stationära datorer, men det finns också arbetsplatser där du kan sitta med din egen bärbara dator. Här finns också utrymme för arbete i grupp.

Datasalen D212 ligger första trappan ner från entrén räknat.
Läs mer om fakultetens datorarbetsplatser och utskriftsdatorer

Tillträde till datasal

Du får tillgång till datasalen genom ditt GU-kort. Kontakta Servicecenter Näckrosen för att få din behörighet aktiverad.

Har du inget GU-kort kan du beställa ett via portalen. Information om hur du beställer GU-kort.

Datorplatser för studenter finns även på Universitetsbiblioteket/Humanistiska biblioteket. Dessa platser kan bokas på: http://www.ub.gu.se/service/

Trådlöst nätverk

Har du egen bärbar dator kan du använda dig Göteborgs universitets trådlösa nätverk, som finns både i en krypterad (eduroam) och en okrypterad (GoteborgsUniversitet) version.

Trådlöst nät finns framför allt tillgängligt i studentutrymmen, större föreläsningssalar, bokningsbara konferensrum, bibliotek och i kaféer. Du loggar enkelt in med samma konto som i Studentportalen.

Studentportalens information om det trådlösa nätverket

Dyslexi

Om du har dyslexi kan du få särskilt stöd för att genomföra dina studier. För att få tillgång till universitetets stödformer (till exempel lässtudierum, programvaror, talböcker) ska du kontakta Humanistiska fakultetens kontaktperson för studenter med dyslexi: Catherine Gillo Nilsson, e-post catherine.gillo.nilsson@gu.se, telefon 031-786 5242, och för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: Anna Jälknäs, e-post anna.jalknas@gu.se, telefon 031-786 3109.

Från institutionen kan du få hjälp med till exempel anpassning av tentamensformer och tentamenstider. Kontakta institutionens studievägledare för mer information.

E

E-post

Alla studenter vid Göteborgs universitet har ett personligt e-postkonto, som är tillgängligt via Studentportalen. Till denna e-postadress skickar universitetet och institutionen ut viktig information, så kontrollera din e-post regelbundet. Du kan vidarebefordra din studentmejl till din privata e-post. Då skickas alla meddelanden automatiskt vidare till den e-posten. Läs om hur du gör det inne i Studentportalen.

Använd alltid studentadressen om du vill kontakta någon av oss på institutionen via e-post!

Examen

När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen hos Sektionen för examen vid Göteborgs universitet.
Information om ansökan om examen

Om du har ett aktivt studentkonto kan du också ansöka om examen via webben. Webbansökan görs via Ladoktjänster, som du hittar på Studentportalen.

Läs mer om examensansökan på webben

Lärarexamen söker du direkt hos Lärarutbildningsnämnden LUN.
Information och ansökningsblankett för lärarexamen

Tänk på att endast avslutade kurser kan ingå i examen.

F

Funktionsnedsättning

 

Du som har en funktionsnedsättning kan få särskilt stöd för att kunna genomföra dina studier. För att få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta någon av universitetets kontaktpersoner:
Samordnare för Humanistiska fakulteten: Anna Jälknäs, telefon 031-786 3109
Samordnare för Ämneslärarprogrammet: Ingvor Berndt, telefon 031-786 1323
Kontaktperson för personer med dyslexi Catherine Gillo Nilsson, telefon 031-786 5242
E-post: funktionsnedsattning@gu.se

 

Tala även med någon av institutionens studievägledare för studieplanering.

 

Mer information för studenter med funktionsnedsättning hittar du på Studentportalen.

Universitetsbibliotekets information för studenter med behov av läs- och skrivstöd.

Fusk och plagiat

Vid examinationen bedöms dina studieprestationer av en lärare. Alla försök att vilseleda läraren i bedömningen räknas som fusk.

Det är inte tillåtet att använda textavsnitt ur en bok eller en artikel utan att ange källan när du skriver uppsats eller hemtentamen. Du får heller inte hämta textavsnitt eller uppsatser från internet utan att ange från vilken sida och vilket datum du har hämtat informationen. Den som lämnar in andras texter och ger sken av att själv ha skrivit dem gör sig skyldig till plagiering.

För att motverka plagiat ska alla uppsatser och hemuppgifter skickas in elektroniskt via databasen Urkund. Läraren ger dig anvisningar om hur detta går till.

Alla misstankar om plagiat och annat fusk utreds. Konstaterat fusk leder i mindre allvarliga fall till varning. I allvarliga fall kan det leda till avstängning från studier och studiemedel i mellan sex veckor och sex månader. Beslut i ärenden som rör fusk fattas av Göteborgs universitets disciplinnämnd.

Lär dig mer om hur du undviker plagiat på UB:s webbplats

Försäkring

Alla studenter omfattas av en studentförsäkring.
Läs mer om försäkring på Studentportalen

G

GU-kort

GU-kortet är din nyckel till flera funktioner under din studietid. Passerkort, lånekort och Mecenatkort för studentrabatter samlas på samma kort. Dessutom fungerar det som universitets-ID internt på universitetet samt som medlemsbevis för studentkåren.

Läs mer om GU-kortet

GUL – Göteborgs universitets lärplattform

GUL är en webbaserad lärplattform. Du hittar all kursinformation på din kurs sidor i GUL. Du når dina kurser i GUL via Studentportalen under Mina aktiviteter. GUL har också öppna sidor, som du ser utan att logga in. Där hittar du kursplan, litteraturlista och schema.

J

Jämlikhet och jämställdhet

Göteborgs universitet arbetar integrerat med de fem verksamhetsområdena Jämställdhet och genus, Etnicitet/religion/trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell läggning och Breddad rekrytering. Se vidare under Likabehandling!

K

Kopiering

Det finns kopieringsapparater för studenter på Humanisten utanför servicecenter vid entrén och utanför reprocentralen på nedre plan. Kopieringskort för kopiering och datautskrifter finns att köpa som engångskort i tre olika valörer på servicecenter. Dessa kort fungerar endast till kopieringsapparater placerade i Humanisthuset. Det finns också kopieringsapparater på Universitetsbiblioteket.

Vi kan inte erbjuda kopiering på institutionen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen köper eller lånar du själv enligt litteraturlistan, som du hittar i GUL. Vissa texter ingår i textkompendier, som säljs vid kursstarten. Vilka dessa texter är framgår av lektionsplanen. De flesta av våra kompendier säljs i kompendierummet bredvid reprocentralen på plan 2.

Öppettider reprocentralen och kompendieförsäljningen

Var finns böckerna?

 • Du kan i många fall köpa böckerna i den vanliga bokhandeln. Göteborgs studentbokhandel på Studenternas hus, Götabergsgatan 17, har bett att få våra litteraturlistor. Aniara bokhandel på Linnégatan 49 brukar ta in kurslitteratur i idé- och lärdomshistoria och Din Bok på Västra Hamngatan 21 brukar ta in böckerna för religionsvetenskap och teologi.
 • Du kan också beställa litteraturen från nätbokhandlarna, som du till exempel hittar via nätets länkar för prisjämförelse.
 • Många av böckerna finns också på antikvariaten. För nordiska antikvariat på nätet, se www.antikvariat.net/
 • Du kan köpa och sälja begagnade kursböcker via Campusbokhandeln, som drivs i samarbete med Göta studentkår. Bokhandeln finns på studentkårens expedition på Götabergsgatan 17. Böckerna kan beställas via Campusbokhandelns webbplats: campusbokhandeln.se/ahb#
 • Litteraturen kan också lånas på Universitetsbiblioteket eller på Folkbiblioteken. Institutionsbiblioteket har inte kursböcker till utlåning.

Kursplaner

Kursplanerna är bindande dokument som ger information om kursens förkunskapskrav, mål, innehåll, examinationsformer, kursvärdering med mera. Du hittar kursplanerna i GUL.

Kursvärdering

Vi är angelägna om att göra våra kurser så bra som möjligt. Därför är det viktigt att vi får dina synpunkter på hur kurserna fungerar.

Du kommer också att erbjudas att fylla i en kursvärderingsblankett på lektionstid i slutet av varje delkurs. Vissa kurser utvärderas också genom möten med studentrepresentanter eller i helgrupp. Kursvärderingarna sammanställs och diskuteras i lärarlagen efter varje termin.

Tveka inte att tala med din lärare eller studierektorn om du har synpunkter på din kurs innan det är dags för kursvärdering!

Kåren

Som student har du möjlighet att vara medlem i en studentkår. Du som läser på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion tillhör Göta studentkår.

L

Ladok

Ladok är universitetets datorbaserade studiedokumentationssystem, där uppgifter om exempelvis namn, personnummer, adress, antagning, kursregistreringar och studieresultat registreras. För samtliga uppgifter i Ladok gäller offentlighetsprincipen, det vill säga uppgifterna kan på begäran komma att lämnas ut. Via Studentportalen kan du själv kontrollera dina uppgifter i Ladok, rapportera in tillfälliga adressändringar och skriva ut studieintyg.

Likabehandling

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Lagen syftar till att främja lika rättigheter och att motverka diskriminering på grund av

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder
   

Om du har frågor kring institutionens likabehandlingsarbete är du välkommen att kontakta likabehandlingsombudet Johan Alfresson. Telefon 031-786 4524, e-post: johan.alfredsson@lir.gu.se

Läs mer om institutionens likabehandlingsarbete

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

I de lokala studiereglerna beskrivs de rättigheter och skyldigheter du har som student vid Göteborgs universitet.

Mer om lokala studieregler, rättigheter och lagar

M

Mentorsverksamheten

Som student på institution för litteratur, idéhistoria och religion erbjuds du möjligheten att delta i en mentorsgrupp. Syftet med mentorsgrupperna är att skapa en god studiesocial miljö vid institutionen och att du som student ska få djupare ämneskunskaper.

Mer om mentorsverksamheten går att läsa här.

R

Registrering/avregistrering

I kallelsen till den kurs som du har antagits till får du information om hur du ska göra för att registrera dig. Du måste vara registrerad på kursen för att få tentera och för att få studiemedel.

Om du tidigare har varit registrerad på en kurs kan du inte söka den igen via antagning.se. Däremot har du möjlighet att bli omregistrerad för att tentera (under förutsättning att du följde kursen då du sist var registrerad). Om det finns plats på kursen så kan du även få delta i undervisningen. Kontakta studievägledaren om du vill återuppta dina studier.

om du avbryter kursen inom tre veckor efter kursstart kan du själv lägga in ett så kallat tidigt avbrott i Ladok på webb (LPW) i Studentportalen. Du kan då kan du söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Vill du avbryta efter att tre veckor har passerat kontaktar du studievägledaren för ditt ämne, så lägger hen in avbrott i Ladok.

S

Schema

Översiktsschema hittar du på GUL:s öppna sidor minst två veckor före kursstart. Ett mer detaljerat schema med lektionsplanering hittar du då du loggar in på kursens aktivitet i GUL.

Servicecenter Näckrosen

Du hittar Servicecenter Näckrosen direkt till vänster i entrén till Humanisthuset.

Där får du bland annat hjälp med:

 • Hjälp att hitta i Göteborg och på universitetet
 • Studieintyg och studieinformation på svenska och engelska
 • Hänvisning till studievägledning och utbildningsadministration
 • Studentkontot
 • GU-kortet
 • Lokalbokning
 • Försäljning av kontorsmaterial och profilprodukter
   

Till Servicecenter Näckrosen

Sjukdom

Du behöver inte anmäla frånvaro om du uteblir från undervisning som inte är obligatorisk. Blir du borta under en längre period bör du dock tala med din lärare eller studievägledare för att få hjälp med att planera hur du ska ta igen det som du har missat.

Om du har studiemedel från CSN ska sjukfrånvaro anmälas till CSN.

Mer information finner du på:
CSN:s webbplats (När du eller närstående blir sjuk)
Försäkringskassans webbplats (Studerande)

Språkhandledning

Studenter kan få språkhandledning på Humanistiska fakulteten.
Språkhandledningen erbjuder:

Stipendier

I Studentportalen hittar du aktuell information om stipendier för studenter.

Studentgrupp

En studentgrupp är studentkårens minsta enhet och är den sammanslutning som finns närmast studenterna. Studentgruppen är kopplad till en liten del av universitetet som studenterna har gemensam, till exempel en kurs, ett program eller en institution.

Studentgrupperna bestämmer själva vad de vill göra: om de vill vara en studiecirkel, fika, spela paintball, anordna föreläsningar eller fester. Studentgruppen har rätt att äska pengar från humanistsektionen för att finansiera sina aktiviteter. Studentgruppen kan vara ett utmärkt sätt att träffa studenter över kursgränserna.

Kårens humanistsektion kan ge dig besked om befintliga studentgrupper och hjälp att starta nya. Humanistsektionen har sin expedition i Humanistens entréplan, bredvid Servicecenter. Du når Humanistsektionen på e-post: humsek@gota.gu.se

Humanistsektionens webbplats

På institutionen finns för närvarande två aktiva studentgrupper:

Litteraturvetenskapliga föreningen

Religionsvetenskapliga föreningen

Studenthälsovård 

Se Akademihälsan

Studentportal och studentkonto

När du har antagits som student vid Göteborgs universitet får du ett studentkonto. Dina kontouppgifter kvitterar du själv ut direkt på webben.

Studentportalen innehåller bland annat:

 • E-post och kalender – alla studenter vid Göteborgs universitet har ett personligt e-postkonto via Google Apps med tillhörande funktioner (bland annat kalender).
 • Ladok på webb (LPW) – när du är registrerad eller dina resultat är inrapporterade i Ladok kan du se vissa av dina uppgifter här. Du kan också skriva ut giltiga studieintyg.
 • GUL - direktlänkar till din kurs i GUL.
 • Sök utbildning – du kan söka fortsatt utbildning genom antagning.se och valwebb (för lärarutbildningen) utan att behöva logga in en gång till.
 • Studentprogramvara – här kan du ladda ner olika programvaror där Göteborgs universitet står för licenserna.
 • Länkar – användbara länkar.
 • Universitetsbiblioteket – du kan söka direkt i universitetsbibliotekets kataloger samt se och förnya dina lån.
   

Nytt lösenord kan beställas via länk på inloggningssidan. Användar-id kan du själv söka via inloggningssidan med hjälp av personnummer och lösenord. Du kan också få hjälp av Servicecenter vid Humanistens huvudentré.

Studieavbrott

Om du av någon anledning vill avbryta dina studier ska du kontakta din studievägledare. Se vidare under Registrering/avregistrering.

Studievägledning

Universitetets studievägledare hjälper dig att hitta svar på dina frågor. Samtalet med studievägledaren kan vara både om övergripande och allmänna studiefrågor och om studier i det ämne eller det program som du läser. Din kontakt med en studievägledare är alltid skyddad av tystnadsplikt.

Till institutionens studevägledare kan du vända dig med alla frågor som rör institutionens kurser och din aktuella studiesituation.

Du som läser på Ämneslärarprogrammet och har övergripande frågor om din utbildning kan vända dig till Vägledningscentrum för lärarutbildning.

Läs mer om studievägledning på Studentportalen

T

Tentamen

I början av varje delkurs får du information om hur kursen ska tenteras och hur du anmäler dig till tentan.

Salstentor skrivs vanligen i skrivsalen på Viktoriagatan 30. Vid salstenta ska giltig legitimation visas upp!

Om du missar ett tentamenstillfälle eller blir underkänd har du rätt att göra omtenta. Din lärare ger dig information om när omtentan är, och hur du gör för att anmäla dig.

Terminer

Information om vilka datum terminerna börjar och slutar finns här.

Trakasserier/diskriminering

Göteborgs universitet accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier. Vänd dig i första hand till prefekt eller till likabehandlingsombudet om du vill anmäla diskriminering eller trakasserier. Alla anmälningar utreds. Du kan också få hjälp via kåren eller studievägledaren. Mer information finns under Likabehandling.

Trådlöst nätverk

Göteborgs universitets trådlösa nätverk finns både i en krypterad (eduroam) och en okrypterad (GoteborgsUniversitet) version.

Trådlöst nät finns framför allt tillgängligt i studentutrymmen, större föreläsningssalar, bokningsbara konferensrum, bibliotek och i kaféer.
Observera! Det trådlösa nätet finns inte inom sjukhusområdena.

Du loggar enkelt in med samma konto som i Studentportalen.

Information om det trådlösa nätverket på Studentportalen

U

Universitetsbiblioteket (UB)

Ditt GU-kort fungerar också som lånekort på Universitetsbiblioteket. Lånekortet ger dig tillgång till UB:s elektroniska resurser (e-tidskrifter, e-böcker, databaser), även utanför biblioteket. På UB finns även läsplatser, grupprum och datorarbetsplatser samt möjlighet att exempelvis göra utskrifter och kopiera.

UB erbjuder kostnadsfri allmän biblioteksintroduktion för nya studenter i början av varje termin. Det finns också en webbkurs, där du själv kan lära dig mer om hur UB fungerar, hur du söker litteratur, refererar, undviker att plagiera och så vidare.

Till UB:s webbkurs Söka och värdera

Till Universitetsbibliotekets startsida

W

Webbtjänster och IT för studenter

Som student vid Göteborgs universitet hittar du en rad olika webbtjänster om du loggar in i Studentportalen. För att kunna logga in där behöver du tillgång till ditt studentkonto. Om du är ny student vid Göteborgs universitet aktiverar du själv ditt studentkonto med hjälp av din inloggning till Antagning.se

Läs mer om webbtjänster och IT för studenter

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2016-09-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?