Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avslutade forskningsprojekt

Här finner du information om externfinansierade forskningsprojekt i idé- och lärdomshistoria som avslutats från och med 2009. Projekten är listade efter efternamnet på den av institutionens forskare som arbetat inom projektet. Mer information om avslutade projekt hittar du i forskarnas egna presentationer under Personal.

Information om doktorsavhandlingar och andra publikationer finner du i institutionens bibliogafi under Publikationer.

Currents Trends and Coming Challenges in the Management of High Level Radioactive Waste. A Comparison of France, Germany, India, Japan, Russia, Sweden, UK, and the U.S.

The management of spent nuclear fuel, along with the various risks it entails, demands a great deal from society if the values of social sustainability, responsibility and legitimacy are to be satisfactorily upheld. The aim of this research venture is to describe and explain the emergence and evolution of national and international regimes for radioactive waste management, as well as to understand the challenges these regimes will face in the future. In order to reach these two aims, our efforts will firstly be directed to building a basis of knowledge on various factors of nuclear waste management: technologies, objectives, organisations and institutions. Secondly, we will consider the nature and implications of the interaction between national conditions and international contexts. Comprehensive nuclear waste management research must, in our view, be both interdisciplinary and country comparative.

 • Projektledare: Mats Andrén och statsvetaren Urban Strandberg.
 • Projekttid: 2008-2012
 • Finansiering: FORMAS
 • Nyckelord: legitimitet, etik, kärnavfall, teknologi, samhällsplanering, framtid

The European Perspective: Local government in five North-Western European countries throughout the 19th and 20th centuries

Local government is integral to the evolution of the modern nation-state and public administration. This project explores conceptual and institutional changes to local government in the North-Western European countries of Britain, Denmark, Germany, Norway and Sweden. The aim of the project is to contribute to our understanding of how nation-states and have evolved. Such an understanding will enhance the capacity to attend contemporary und future uncertainties as regards societal organisation in general and democratic public administration especially. The comparative approach of the studies permits an analysis of the ways that concepts and institutional ideals proliferate among countries. The studies focus on the turning points that are crucial to the evolution of nation-states – the liberal, industrial, democratic and welfare revolutions, as well as the challenges of neo-liberalism and accelerated European integration of the late 20th century. Questions are: How are concepts and ideals transferred between European countries? What are the patterns? How does the special perspective of local government emerge and proliferate? How do the various municipal ideals interact? Do the Nordic communities share common characteristics?

 • Projektledare: Mats Andrén och statsvetaren Urban Strandberg.
 • Projekttid: 2008-2009
 • Finansiering: CEFOS
 • Nyckelord: lokalt självstyre, kommunideal, nationalstat, Europa

Det socialt belönande och det problematiska våldet. – En genusvetenskaplig studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män

År 2002 polisanmäldes drygt 16 000 fall där män misshandlats av en obekant utomhus. Trots detta är våld mot män ett nästan outforskat område. Med inspiration av mansforskning, feministisk urbanforskning och tidigare våldsforskning, undersöks, dels den kulturella konstruktionen av rädslor, hot och föreställningar om våld, dels mäns och pojkars egna erfarenheter av detta.

Det empiriska materialet består av djupintervjuer med våldsutsatta män, samt med yrkesutövare som hanterar våld (exempelvis ordningsvakter) eller möter dess effekter (som psykoterapeuter). Dessutom analyseras mediala framställningar av våld och genomförs etnografiska observationer.

Teoretisk inspiration hämtas bl a från R.W Connells teori om normerande manlighet, Victor Seidlers inriktning på mäns känslomässiga upplevelser, samt Knut Kolnars våldsmodell, där förhållandet mellan ett samhälleligt sanktionerat och ett socialt marginaliserande våld, lyfts fram. Forskningsresultaten knyts även till modern traumateori (Robert Scaer).

 • Projektledare: Claes Ekenstam. Projektet genomförs tillsammans med fil.dr. Marie Nordberg, Karlstads universitet.
 • Projekttid: 2007-2009
 • Finansiering: FAS
 • Nyckelord: mansforskning, vålsforskning, normerande manlighet, känslomässiga upplevelser, traumateori

Museologiska inramningar av islam i Europa

Museiutställningar av islam omges sedan den 11 september 2001 av tal om kulturell dialog och tolerans, samtidigt som urvalet av föremål i dessa utställningar ofta förblivit oförändrade och konstanta. Vad betyder det? Det finns en spänning mellan långsamma museala traditioner och skiftande sociopolitiska situationer som tidigare inte har varit föremål för forskning i relation till islam i Europa.

Projektet Museologiska inramningar av islam i Europa undersöker utställandet av islam i Tyskland och Storbritannien under perioden 1945-2016. Projektet studerar offentliga kulturarvspolicy-dokument från UNESCO, ICOM (international council of Museums), EU och lokala myndigheter, samt kataloger, dokumentation och recensioner, dessutom görs utställningsanalyser. Materialet analyseras utifrån framing-teorier (som handlar om hur individer, grupper, institutioner och samhällen organiserar, förstår, generaliserar och kommunicerar olika ämnen och fenomen). Detta för att kunna svara på frågan hur museers representationer av islam har sett ut och förändrats under den period då islam genom arbetskraftsinvandring och migration från före detta kolonier blivit en mer synlig del av Europa.

Materialet analyseras utifrån delfrågor som: Hur ramas islam in på museerna? Vad är islam? Var är islam? När är islam? Vem är islam? Vilket kön har islam? Vilka är de islamiska nyckelobjekten? Vilken är islams plats i Europa, historiskt, i samtiden och i framtiden? Hur har till exempel avkolonisering, migration, "oljekrisen", den islamiska revolutionen i Iran och kriget mot terrorn påverkat museernas utställningar?

Projektet studerar relationen mellan diskussioner om kulturarv, identitet och islam å ena sidan och utställningar om islam å den andra: hur denna förändrats sedan 1945 fram till i dag. Vi undersöker också vad specifika utställningar vid de utvalda museerna faktiskt visat och visar när de organiserar permanenta och temporära utställningar om islam och muslimer. Detta för att bredda förståelsen om europiska bilder av islam och därmed om den brännande frågan om islams framtida plats i Europa.

 • Projektledare: Klas Grinell
 • Övriga forskare vid institutionen: Göran Larsson
 • Projekttid: 2015-2018
 • Finansiering: Vetenskapsrådet
 • Nyckelord: islam, museer, Europa, utställningar, framing

Vem är du? Aspekter av identifieringens idéhistoria

Genom arbetet med olika texter – så som äldre arkivmaterial och samtida propositioner, fiktiva framställningar och filosofiska texter – är syftet att fokusera både historiska och teoretiska förändringar och de problematiska frågor som så att säga hemsöker identifieringens historia.
Projektet kretsar kring tre teman. Under rubriken Vem och/eller vad
behandlas filosofiska, kunskapsteoretiska och politiska frågor om
identitet som likhet och skillnad i relation till identifiering: inom
identifieringssystem är man inte bara 'sig själv' utan representerar även en kategori. Identifieringens janusansikte rör identifieringens tveeggade historia: ett kraftfullt vapen i händerna på repressiva makter – som då individuell identitet bokstavligt talat har bränts in i kropparna på dem som har setts som oönskade – men också nära knuten till erkännandet av rättigheter, vilket blir tydligt då någon berövas bevis på nationell identitet. Inom temat identifieringens corpus behandlas kroppars funktion som vittne inom identifieringssystem och således kroppars relation till teknik, makt och lag.

 • Projektledare: Maria Johansen
 • Projekttid: 2006-2010
 • Finansiering: Forskningen utförs inom det post-doktorala Pro Futuris-programmet, finansierat av Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Riksbankens Jubileumsfond, STINT och Göteborgs Universitet.
 • Nyckelord: identifiering, Hannah Arendt, makt, mänskliga rättigheter, övervakning, kropp, teknologi, politik

Originalitet och informationsteknik

Projektet tar sin utgångspunkt i begreppet originalitet och dess förbindelse med pedagogikens teori och praktik. De normer som idag reglerar våra utbildningssystem kräver originalitet av elever, studenter och forskare. Fenomen som individuell självständighet, nyskapande förmåga och eget tillägnande av kunskapsstoffet har en odelat positiv innebörd. Samtidigt utmanas detta ideal om originalitet, inte minst genom användning av digital teknik. Det så kallade Internetfusket hos studenter vid högskolor och universitet är ett exempel. Projektet tar sin utgångspunkt i det faktum att den moderna föreställningen om originalitet i pedagogiska sammanhang uppkom under årtiondena kring sekelskiftet 1800. Just vid denna tid blev nämligen en annan informationsteknik – skriften – dominerande i stora delar av Europa. Projektets övergripande frågeställning gäller därför förhållandet mellan originalitet och skriftlighet hos några inflytelserika pedagogiska tänkare, verksamma kring 1800. Genom en närmare analys av dessa tänkares centrala texter blir det förhoppningsvis möjligt att bidra med fördjupade kunskaper till vår samtids diskussion om förhållandet mellan originalitet och informationsteknik.

 • Projektledare: Thomas Karlsohn
 • Projekttid: 2008 -
 • Finansiering: Vetenskapsrådet (forskarassistenttjänst)
 • Nyckelord: originalitet, bildning, romantiken, informationsteknik, skriftlighet, pedagogik
 • Projektbeskrivning på Vetenskapsrådets webbplats

Karolinska institutet 200 år: Synen på vetenskap och klinisk erfarenhet

Forskningsuppgiften ingår som en del i uppdraget att skriva en historik över Karolinska institutet till jubileumsåret 2010. Ansvaret för projektet är delat mellan Uppsala, Göteborg och Linköping. Avsikten med delprojektet är inte att skildra den vetenskapliga utvecklingen inom medicinen, utan att se hur olika kriterier på vetenskaplig kompetens vägts mot varandra och hur den klinisk-praktiska verksamheten vägts in vid bedömning av lärarlämplighet. Fokus ligger på införandet av nya metodologier och teoretiska antaganden i samband med genombrottet för laboratoriebaserad medicinsk forskning 1880–1950.

 • Projektledare: Karin Johannisson, Uppsala; Ingemar Nilsson, Göteborg; Roger Qvarsell, Linköping
 • Projekttid: 2008–2009
 • Finansiering: Karolinska institutet
 • Nyckelord: vetenskapshistoria, medicinhistoria, sjuk- och hälsovård, universitetshistoria

En dynasti blir till. Medier, makt och myter kring Karl XIV Johan

Projektets syfte är att studera etableringen av familjen Bernadotte som kunglig dynasti i Sverige genom en tvärvetenskaplig undersökning av det komplexa mediala landskap och de myter som konstruerades kring den nya dynastin och dess ambition att vinna politisk legitimitet och svenskarnas hjärtan. Valet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare skedde i en politisk och kulturell brytningstid: samtidigt som Europas gamla maktstrukturer hade rivits upp genom franska revolutionen och Napoleonkrigen och det kungliga enväldet i Sverige 1809 ersatts av konstitutionell monarki förändrades villkoren för politisk kommunikation radikalt genom romantikens konstideologi och framväxten av en offentlig press. Detta innebar att den nya kungaätten inte kunde imitera föregångarna, utan måste hitta nya former och argumentationslinjer. Teoretisk och metodisk grund har projektet i en internationellt livaktig forskning kring politisk kultur och maktlegitimering. Genom att tillämpa dess perspektiv kommer hittills obeaktade frågor om politisk kommunikation i 1800-talets Sverige belysas. Forskningsgruppen består av, förutom idéhistorikern Cecilia Rosengren (Göteborgs universitet), av tre historiker (Mikael Alm och Torkel Jansson, Uppsala universitet samt Per Sandin, Livrustkammaren), en konstvetare (Britt-Inger Johansson, Uppsala universitet), en litteraturvetare (Nils Ekedahl, Södertörns högskola) och en musikvetare (Karin Hallgren, Växjö universitet). Rosengrens del i projektet består i en undersökning av Karl XIV Johans publicistiska strategier.
Forskningsgruppen har nyligen publicerat Scripts of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolutions (Opuscula Historica, Uppsala 2008). Under hösten 2009 kommer projektets forskningsresultat att publiceras på Prisma (Norstedts förlag) i en gemensam volym.

 • Projektledare: docent Nils Ekedahl, Södertörns högskola
 • Övriga projektdeltagare: Cecilia Rosengren (Göteborgs universitet), Mikael Alm och Torkel Jansson (Uppsala universitet), Per Sandin (Livrustkammaren), Britt-Inger Johansson (Uppsala universitet), samt Karin Hallgren (Växjö universitet).
 • Projekttid: avslutades 2010
 • Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond
 • Nyckelord: Karl XIV Johan, Bernadotte, dynasti, makt, medier, myt

Montessorirörelsen: Pedagogik och propaganda i mellankrigstidens Europa

Projektet skildrar mellankrigstidens Montessorirörelse och –debatt med fokus på utvecklingen i den italienska, svenska och engelska kontexten. Rörelsens ideologiska ambivalens i denna tid av politisk turbulens lyfts fram. I rörelsens kulturkritik uppmärksammades generationsklyftan, ”kriget” mellan barn och vuxna. Man menade sig tillhandahålla en uppfostringsmiljö och pedagogisk teknik som tillät barn att själva utveckla sina förmågor utan de vuxnas intervention. Därvid distanserade man sig från den mer konventionella Fröbelpedagogiken, i Italien representerad av systrarna Agazzi, i Sverige av systrarna Moberg.

Självuppfostran var Montessorirörelsens motto, men även normalisering. De emancipatoriska tankegångarna var nära sammantvinnade med disciplinära tendenser. Denna barnets självdisciplinering till skötsamhet kan ses som en variant av den ”osynliga” formningsstrategi som Basil Bernstein beskrivit, indirekt men likväl effektiv. Rörelsens tjuskraft kan även ha hängt samman med det utopiska budskapet om den nya människan. Montessoribarnen presenterade ju i rörelsens skrifter som ”de nya barnen”, något som väckte genklang i såväl höger- som vänsterradikala kretsar.

Historia som domstol

Frågan om historia bör fungera som en domstol har åter aktualiserats av de offentliga uppgörelserna med det förflutna i många länder. Enskilda aktörer, ideologier och hela länder har placerats på de anklagades bänk. Många historiker har reagerat mot detta domstolsliknande historiebruk. Utgångspunkten för detta projekt är dock att värderingen av det förflutna är en väsentlig del av historisk kunskap, men att den måste behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Domstolen som analogi utgör en inspirationskälla för att utveckla ett värderande men ansvarsfullt historiebruk som ger förutsättningar för en fruktbar bearbetning av historiska tolkningskonflikter och främjar välmotiverade och mer opartiska, rättvisa bedömningar. I projektet skisseras en domstolsmodell för att analysera historiska tolkningskonflikter. Utifrån modellen analyseras hur det omtvistade och samtidshistoriskt betydelsefulla fenomenet "1968" har bedömts i svensk debatt från 1960-tal till 2000-tal. Hur har berättelserna om och bedömningarna av "1968" sett ut?

Mot bakgrund av denna undersökning analyseras hur historiska bedömningar underbyggs, hur historiska bedömningar kan fungera som politiska argument i nutiden och hur sådana argument kan underbyggas. Vad innebär "rättvisa" som ideal för historiska bedömningar och på vilka grunder kan bedömningar kritiseras för att vara orättvisa? I anslutning till domstolsanalogin och mot bakgrund av de tidigare analyserna diskuteras även vilken roll historiker bör spela för att främja rättvisa historiska bedömningar i samhället.

 • Projektledare: Martin Wiklund
 • Projekttid: 2007– 2009
 • Finansiering: Göteborgs universitet (postdoktortjänst)
 • Nyckelord: historiebruk, historieteori, domstol, historisk värdering, rättvisa, retorisk argumentation, historisk argumentation, "1968", berättelser

 

Projektets resultat redovisas i:
Martin Wiklund, Historia som domstol. Historisk värdering och retorisk argumentation kring "68", Nya Doxa, 2012

Läs mer om boken på förlagets webbplats

Läs pressmeddelandet om Historia som domstol

Historiska lärdomar som bruk och missbruk. Instrumentalisering, godtycklighet och de historiska lärdomarnas etik

Historia används ständigt för att motivera lärdomar i historieundervisning och i offentligheten. För att vidga och fördjupa förståelsen av lärdomar analyseras vad som karaktäriserar olika typer om historiska lärdomar vad gäller kunskapsbegrepp, användningsområde och risker för missbruk.

Utifrån denna ram undersöks hur lärdomar av 1900-talets historia formuleras och underbyggs i ett antal verk som utkom kring sekelskiftet 2000. Vilka och vilken typ av historiska lärdomar av 1900-talets historia uttrycks i böckerna? Finns det former av lärdomar som inte ryms bland de lärdomsformer som identifierats?

Två centrala invändningar mot idén om historiska lärdomar är dels att de innebär en instrumentalisering och förvanskning av det förflutna, dels att det är godtyckligt vilka lärdomar som dras. Hur kan denna kritik bemötas? Hur står sig de former av lärdomar som undersökts mot denna kritik? Hur skulle de kunna utvecklas för att bemöta kritiken? Problemen med förvanskning och godtycklighet aktualiserar frågan om historikerns etiska ansvar för lärdomarnas utformning. Vilka etiskt ansvar har historikern gentemot berörda parter i det förflutna, nutid och framtid? Hur kan godtyckligheten hanteras?

Projektet avser att bidra till en större medvetenhet om hur historiska lärdomar kan underbyggas och kritiseras och främja ett konstruktivt och ansvarsfullt bruk av historiska lärdomar. Dessa frågor är relevanta inte bara för historielärare och historiker utan också för andra sorters historiebrukare i samhället.

 • Projektledare: Martin Wiklund
 • Projekttid: 2010–2014
 • Finansiering: Vetenskapsrådet (forskarassistenttjänst)
 • Nyckelord: historiebruk, historieteori, instrumentalisering, lärdomar, berättelser, 1900-talets historia, historiedidaktik, etik
 • Projektbeskrivning på Vetenskapsrådets webbplats

 

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-08-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://lir.gu.se/forskning/forskningsprojekt/idehist/avslutade-forskningsprojekt/
Utskriftsdatum: 2020-06-07