Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fortbildning för lärare

Vid institutionen erbjuds en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig eller utveckla din kompetens inom våra ämnesområden. Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet.

Kurserna söks på webben via antagning.se, vanligtvis senast den 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Till kurskatalogen på webben

Kursplan och litteraturlista hittar du på webben i Göteborgs universitets lärplattform Canvas.

Har du frågor om de olika kurserna?
Kontakta institutionens studievägledare.

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av kortare kurser på kvällstid för yrkesverksamma lärare.

LÄS MER: Korta kurser ska ge svensklärare nya arbetsredskap

Kurserna utgår från er skolverksamhet. Vi läser aktuell forskning och prövar olika metodmodeller för att ge er möjlighet att utveckla undervisningen i litteratur.

Vi erbjuder tre kurser med en studietakt på 20 %: Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform (5 hp), Litteratursamtal och litteratururval (5 hp) och Poesi och film i undervisningen (5 hp).

De tre kurserna kan läsas separat och i vilken ordning som helst.

Fristående kurser på halvfart

Nedan listas de kurser som ges på halvfart kvällstid eller som nätbaserade kurser.

Litteraturvetenskap

LV0010: Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform, 5 hp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet och högstadiet. Den utgår ifrån skolverksamhetens utmaningar och vi tar del av aktuell forskning inom det didaktiska området. Undervisningen ligger på sena eftermiddagar eller kvällar och är spridd över terminen.

Kursen tar avstamp i frågan om skönlitteraturens legitimering: varför ska vi läsa litteratur? Vi diskuterar på vilka sätt man kan motivera bokläsning och vad som utmärker denna kunskapsform. Vi träffas ett antal gånger i seminarieform då vi inventerar era egna erfarenheter, diskuterar litteraturen och undersöker nya modeller för litteraturundervisning som prövas och utvärderas. Examinationen kommer att bestå av en rapport där du reflekterar över kursens innehåll i diskussioner, kurslitteratur och din erfarenhet från den egna undervisningen.

LV0020: Litteratursamtal och litteratururval i undervisning, 5 hp

Fortbildningskurs för yrkesverksamma svensklärare (Gy/7-9) som utgår ifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning och dina egna erfarenheter. Kursen löper under en termin för att kunna ge möjlighet att pröva olika modeller i den egna undervisningen. Vi arbetar med frågor som: hur samtala kring berättelser och skönlitteratur? Vilka texter kan läraren/eleven välja bland? Vad kan man lära av berättelser och litteratur?

20 procent, kvällstid.

LV0030: Poesi och film i undervisningen, 5 hp

Kursen belyser olika ämnesdidaktiska aspekter på den pedagogiska potential som ligger i de estetiska uttrycksformerna poesi respektive film i en svensk skolkontext. Med utgångspunkt i dessa specifika genrer undersöker vi hur undervisningen både kan befästa och vidga elevernas repertoar. Studenternas beprövade erfarenhet får utrymme i kursen där vi gör en probleminventering och diskuterar hur man som lärare i sin undervisning kan omvandla teori till praktik i syfte att främja elevernas fiktionsförståelse.

LV1150: Litterära klassiker genom tiderna, 15 hp
På den här kursen får du läsa klassiska litterära texter från antiken till i dag, främst ur den västerländska och svenska litteraturen. Kursen utvecklar din förmåga att analysera och tolka litteratur i skilda genrer utifrån olika litteraturvetenskapliga, litteraturhistoriska och kulturteoretiska perspektiv. Vi diskuterar varför och hur vissa texter har levt vidare och hur synen på litteratur, författare och läsare är i ständig förändring. Vi tar också upp begrepp som litteratur, fakta/fiktion, klassiker och kanon. Litteraturens roll i offentligheten diskuteras utifrån aktuella debatter. I kursen ingår dels föreläsningar som är öppna för allmänheten, dels kursseminarier.

Kursen ges på halvfart kvällstid under höstterminer.

LV1120: Litteratur för barn och ungdom, 15 hp
Vill du lära känna barn- och ungdomslitteraturens klassiker? Vill du veta vad barn och unga läste förr i tiden och vad man ger ut för barn och unga ser ut i dag? Och vad är egentligen barnlitteratur – pedagogiska redskap eller konst för barn? På den här kursen får du läsa exempel på olika tiders barn- och ungdomslitteratur, från avskräckande moraliska berättelser och gamla pojk- och flickböcker till småbarnsböcker, moderna bilderböcker, barndeckare och ungdomsromaner. Du får också öva dig att i dialog med andra analysera, diskutera och ta ställning till barn- och ungdomslitteratur i en rad olika perspektiv.

Kursen ges på halvfart kvällstid under höstterminer.

LV1160: Litteratur och intersektionalitet

I kursen får du fördjupa dig i skönlitteratur med hjälp av det aktuella teoretiska perspektivet intersektionalitet. Med hjälp av det kommer vi att fokusera på hur olika maktordningar såsom klass, kön, rasifiering, sexualitet och ålder skapar och påverkar varandra. Vi kommer att läsa litteratur från så olika tider och rum som den Mesopotamiska antiken, Heian-tidens Kyoto och dagens Göteborg vilka konsekvent behandlas med ett intersektionella perspektiv. Under kursens gång kommer du att träna dig i användandet av litteraturvetenskapliga och intersektionella begrepp, teorier och metoder för analys. Kursens ambition är att anlägga ett kanonkritiskt såväl som kanonkreativt perspektiv i det att den söker röra sig bortom den traditionellt vita och västerländska litteraturen.

Kursen ges på halvfart, kvällstid under vårterminer.

LV1121: Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp

Vilken plats har berättandet och litteraturen för barn i internetsamhället? Den här kursen ställer samtidens barnlitteratur i relation till såväl dåtidens muntliga myter och sagor som film, tv och dataspel. Du får ta ställning till texter för barn utifrån olika föreställningar om läsningens funktion och "barnens bästa". Kursen riktas till lärare från förskola till mellanåldern och alla som är intresserade av barnlitteraturen och berättelsens omvandlingar i en digitaliserad tid.

Kursen ges på halvfart kvällar, vårterminer.

För kurser i litteraturvetenskap på avancerad nivå, se längre ner på sidan.

Idé- och lärdomshistoria

IL1101: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, 15 hp
Är du intresserad av den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia? Här får du en orientering från antiken till upplysningstiden. I relation till den politiska och samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande genusordningen m.m. problematiseras centrala idéer och traditioner inom filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Du får också pröva på den idéhistoriska praktiken: att kritiskt tolka och analysera texter.

Kursen ges på helfart dagtid varje termin under läsperiod 1.

IL1102: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2, 15 hp
Här följer vi den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia, från romantiken till postmoderna tider. Vi diskuterar modernitetens olika begrepp och föreställningar i relation till idéhistoriskt intressanta miljöer som exempelvis romantikens Jena, liberalismens Manchester, modernismens Paris och välfärdsstatens Sverige. Du får också pröva på den idéhistoriska praktiken: att tolka och analysera texter.

Kursen ges på helfart dagtid varje termin under läsperiod 2, och som nätkurs på halvfart under vårterminen.

IL1108: Estetikens idéhistoria, grundkurs, 15 hp
Vad är konst? Vilken roll har föreställningar om skönhet spelat i vår idéhistoria? Kan man definiera god smak? I ett kronologiskt svep från antiken till postmodernismen får du bekanta dig med estetiska frågor och konstteoretiska begrepp. Genom diskussion och analys av centrala källtexter ger kursen en ökad förståelse för de estetiska idéernas relation till sådant som människobild, kunskapssyn, ideologi och samhällsutveckling.

Kursen ges på halvfart, kväll under höstterminerna  (läsperiod 1–2).

IL1107: Politisk idéhistoria, grundkurs, 15 hp
Vad menade Aristoteles med att människan är ett politiskt djur? Hur försvarade Wollstonecraft kvinnans politiska rättigheter? Varför förkastade Marx liberalernas tal om frihet? Detta några av de många frågor du får tillfälle att diskutera på kursen. Den ger en orientering i det politiska tänkandet från antiken till vår tid och analyserar teman och politiskt laddade begrepp som välfärd, rättvisa, jämlikhet, frihet, övervakning, globalisering, solidaritet och makt.

Kursen ges på halvfart, kväll under vårterminerna (läsperiod 1–2).

IL1105: Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp
Miljöhistoria studerar idéer och samhällsstrukturer som bär upp olika relationer mellan natur och kultur samt mellan människa och djur utifrån ett historiskt perspektiv. Ekokritiken är ett forskningsfält inom litteratur- och kulturstudier som analyserar hur den biologiska naturen representeras i olika estetiska artefakter, t.ex. litteratur och konst. Med detta som utgångspunkt belyser vi hur förhållandet mellan människa och miljö förändrats historiskt och hur olika begreppskategorier och kulturella representationer påverkar vår förståelse av och inställning till det icke-mänskliga. Vi arbetar med både historiska källtexter och modern forskningslitteratur, men också bild, film och museala samlingar och utställningar kan förekomma som objekt att analysera.

Syftet med kursen är att ge en orientering i miljöfrågornas historiska dimensioner och att ge analysverktyg som kan användas i ett kritiskt förhållningssätt till vår tids teorier och debatter om miljö, klimat och hållbarhet.

Kursen ges på halvfart kväll under vårterminerna (läsperiod 1–2).

Religionsvetenskap och teologi

RKT115: Kulturmöten och Mellanösterns religioner, 15 hp
Hur ser det religiösa landskapet ut i Mellanöstern? Vilken roll spelar religion i Mellanöstern förr och nu, både för den enskilde individen och för hela samhällen? Hur påverkas trosföreställningar av kulturmöten inom regionen och i mötet med det västerländska samhället? Detta är några av de frågor du får diskutera och fördjupa dig i här. Kursen ger en orientering om den religiösa och politiska situationen i Mellanöstern i allmänhet och Jerusalem i synnerhet

Kursen ges på kvartsfart kvällstid. Den startar på höstterminen och löper under ett helt läsår.

RKT110: Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp
Vilken betydelse har religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Här får du kunskaper och teoretiska verktyg för att ta dig an några av religionsvetenskapens grundläggande frågor. Du studerar du inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion.

Kursen ges helfart dag varje höst samt halvfart nät med start varje hösttermin (löper hela läsåret).

RKT120: Religion, våld och terror, 15 hp
Här får du fördjupa dig i frågan hur våld legitimeras inom olika religiösa traditioner. Vi läser några av de texter som radikala, religiösa grupper hänvisar till och vi behandlar några av de mest uppmärksammade exemplen på religiöst våld och terror, såväl historiska och samtida. Du får också studera och tillägna dig grundläggande religionsvetenskapliga teorier och metoder inom forskningsfältet fundamentalism, våld och terror.

Kursen ges på halvfart, kväll under höstterminerna (läsperiod 1 och 2).

RKT111: Teologi grundkurs, 30 hp
Människor har genom historien förhållit sig till och praktiserat religion på en rad olika sätt. Här behandlas ett judisk-kristet kulturarv ur såväl historiska perspektiv som i relation till dagens mångreligiösa samhälle. Du får grundläggande kunskaper i bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap. Vi studerar centrala bibeltexter och deras verkningshistoria, kristna kyrkors och samfunds historiska utveckling samt diskuterar aktuella teologiska och etiska frågor.

Kursen ges helfart dag varje hösttermin samt halvfart nät med start varje vårtermin (löper vårtermin-hösttermin).

RT1321: Levd religion 7,5 hp
Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Religion är också en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad. Kursen behandlar det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion (eng. lived religion) genom att fokusera på religionens kroppsliga, rituella, materiella och narrativa aspekter. Den forskning som ryms inom levd religion betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet, liksom hur de normer, värderingar och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter kan utmanas och förhandlas i olika religiösa sammanhang. Forskningsfältet levd religion befinner sig i skärningspunkten mellan fältbaserade antropologiska, sociologiska och psykologiska religionsstudier.

Halvfart dag respektive nät.

RT1322: Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp
Vi tycks i dag bevittna ett avkristnande av Europa; de forna statskyrkorna tappar medlemmar i rasande takt. Liknande exempel på minskade medlemstal och engagemang i religiösa organisationer återfinns även i andra delar av världen. Samtidigt finns det tecken på en omvänd global utveckling där fler människor än tidigare vänder sig till organiserad religion. Hur kan vi förstå dessa tillsynes motstridiga trender? Varför väljer enskilda människor att lämna eller ansluta sig till organiserad religion? Religiös omvändelse och konvertering är sedan länge beforskade områden inom religionsvetenskapen. Kursen tar både upp aktuella perspektiv på religiös omvändelse och den numera växande forskningen om människor som lämnar sin religion.

Halvfart dag respektive nät.

RT1342: Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp
Kursen beskriver och analyserar några valda kulturbärande myter och riter i historia och nutid. Materialet hämtas både från så kallade ursprungsfolks-religioner och från de stora världsreligionerna, samt från högkulturerna i Amerika.

Halvfart dag respektive nät.

Kurser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap

LV2150: Fiktion för unga, 7,5 hp
Vilka fiktionsberättelser är populära bland dagens unga – och varför? Hur kan man förstå dagens intresse för vampyrer i ett historiskt perspektiv? På vilka sätt rör sig fiktionerna mellan böckernas och filmens värld? Hur ser den samtida ungdomsromanen ut? I kursen tar vi oss an frågor som dessa med utgångspunkt i såväl nya som äldre fiktionsberättelser, främst i bokform men även i interaktivt berättande och i textvärldar som rör sig mellan olika medier. Undervisningen sker i seminarieform där du får möjlighet att utveckla din förmåga att analysera, diskutera och bedöma fiktionsberättelser ur historiska, estetiska, teoretiska och didaktiska perspektiv. Kursen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper om dagens ungdomskultur och ungas läsning. Den utgör en lämplig kompetensutveckling för lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Kursen ges på halvfart kvällstid under den andra halvan av vårterminen.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande (exempelvis lärarexamen).

Ämnesfördjupning (läskurser):

LV2220: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 1
LV2230: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 2
LV2240: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 3
LV2250: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 4

I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt. Kursen examineras enligt överenskommelse med den ansvariga läraren.

Alla läskurser (ämnesfördjupning) inom litteraturvetenskap finns listade här. Lämplig läskurs för lärare är till exempel Ämnesdidaktik med litteraturvetenskapliga perspektiv.

Förkunskapskrav: 60 hp med progression i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande.

Religionsvetenskap och teologi

Bland kurserna på avancerad nivå inom religionsvetenskap och teologi finns många som lämpar sig väl som fortbildning. Hela utbudet finns här

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-10-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?