Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kursutbud avancerad nivå

Kurserna i litteraturvetenskap söker du via www.antagning.se senast den 15 april/15 oktober. Anmälningskoder hittar du i kurskatalogen.


Kursplan och övrig kursinformation hittar du på Canvas - Göteborgs universitets lärplattform.

Litteraturvetenskap ingår också som en del i de tvärvetenskapliga humaniorakurserna

  • Humanioras historia, identitet och praxis, 15 hp,
  • Life writing - biografiska genrer i förvandling, 7,5 hp
  • Det kritiska tänkandets praktik, 15 hp
  • Fältkurs/Field Course, 15 hp
     

Läs mer om humaniorakurserna på institutionens webbplats

Kursutbud

LV2111: Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar, 7,5 hp
Sedan 1960-talet har intresset för litteraturteori ökat markant och skapat en rad olika inriktningar såsom strukturalism, narratologi, hermeneutik och dekonstruktion, men också nyare fält såsom postkolonialism och kognitionsteoretisk litteraturvetenskap. På denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i centrala litteraturteoretiska frågeställningar och i några av de mest aktuella teoretiska fälten inom dagens litteraturvetenskap. Kursen ger också tillfälle till kritisk reflexion kring hur aktuella litteraturteoretiska perspektiv och angreppssätt på litteratur av olika slag kommer i bruk i den litteraturvetenskapliga praktiken. Vi läser också skönlitterära texter för att studera sambandet mellan teori och praktik. Undervisningen sker främst i seminarieform men även föreläsningar, gruppdiskussioner och konferensformen används.

Kursen ges på halvfart dagtid under den första hälften av höstterminen.

LV2112: Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning, 7,5 hp
På kursen fördjupar du dig i ett specifikt litteraturteoretiskt område med direkt koppling till ett pågående litteraturvetenskapligt forskningsprojekt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Kursen ger dig både insikter i de speciella metoder och metodologiska överväganden som det aktuella forskningsområdet aktualiserar och praktisk kompetens på området. Studierna kan ske i olika former beroende på problemområdets karaktär: litteraturseminarier, workshops, konferenser samt undervisning på distans. Kursens inriktning varierar för att kunna hållas aktuell och forskningsanknuten. Ta kontakt med studievägledaren för att få information om aktuella och kommande inriktningar på kursen.
Kursen läses som en obligatorisk del av programmet Kritiska studier men kan också sökas som fristående kurs och ingå i en Magister- eller Masterexamen i såväl litteraturvetenskap som något annat huvudämne.

Kursen ges på halvfart dagtid under den andra hälften av höstterminen.

LV2121: Litteraturhistoriens teori och praktik, 7,5 hp
Kursen ger fördjupad insikt i litteraturhistoriens teori och praktik och sätter dessa i ett vetenskapshistoriskt ljus. Tonvikten ligger på en kritisk diskussion av litteraturhistorieskrivning, historisk förståelse och reception i vidare mening, både i en nationell och i en internationell kontext. Kursen tar upp såväl ny teori som olika exempel från litteraturämnets egen historia. Arbetsformerna varierar mellan seminarier, föreläsningar och workshops, men det huvudsakliga arbetet sker genom egen läsning och reflektion.

Kursen ges på halvfart dagtid under den första hälften av vårterminen.

LV2122: Litteraturhistorisk fördjupning, 7,5 hp
Vad innebär egentligen litteraturhistorisk historiografi och hur bedrivs litteraturhistorisk forskning i dag? Vad har litteraturämnet historiskt sett intresserat sig för och hur har man gått tillväga? Du får på kursen möjlighet att fördjupa dig i ett litteraturhistoriskt fält med direkt anknytning till ett eller flera pågående forskningsprojekt vid institutionen. Ämnet för dessa studier växlar från termin till termin. Fokus kan exempelvis ligga på en viss period, en -ism eller en särskild skolbildning. Kursen kan också följa en speciell genre eller ett problem genom litteraturhistorien. De historiska texterna belyses från ett flertal vinklar och diskuteras i dialog med aktuell forskning. Arbetsformerna varierar mellan seminarier, lektioner, föreläsningar och workshops med ett stort utrymme för självständig reflektion.

Kursen ges på halvfart dagtid under den andra hälften av vårterminen.

LV2140: Recensionens teori och praktik, 7,5 hp
Är du intresserad av kritik och vill lära dig att skriva recensioner? I den här kursen få du träna dig i olika kritiska och recenserande framställningssätt, vilka kommenteras i studentgruppen och av lärare. Genom kurslitteratur och seminariediskussioner får du inblickar i kritikens plats i den offentliga kulturdebatten, historiskt och i dag, och en medvetenhet om recensionens genre- och mediehistoria. Kursen är tänkt att utveckla både språksäkerhet och kritisk kreativitet, och stor vikt läggs vid att träna upp ett realistiskt förhållningsätt till deadlines och utrymmesgränser. Kursen är i första hand ett samarbete mellan litteraturvetenskap och teaterstudier, men studenter från andra ämnen är också mycket välkomna.

Kursen ges på halvfart (50 procent) dagtid varje vårtermin.
Förkunskapskrav: 90 hp.

LV2161: Litteratur och vithetskritik, 7.5 hp

Vithetskritiken sätter litteraturen i relation till kolonialism, rasism och motstånd genom att fokusera gestaltningen av fenomenet vithet. Kursen syftar till att skapa en förståelse för de komplexa vis på vilka kolonisering, rasifiering och vithet framträder i svenskspråkig litteratur från 1900 till i dag. Vithet studeras intersektionellt, det vill säga i relation till olika maktordningar såsom ras, kön, klass, sexualitet och art. Särskild tonvikt läggs vid estetiska och existentiella aspekter.

Vi läser texter av författare som skriver utifrån olika intersektionella positioner. Vi läser arbetarlitterära såväl som borgerliga klassiker tillsammans med mer nyskrivna verk som tematiserar områdets migrations- såväl som urfolkserfarenheter.

Kursen ges på halvfart dagtid, andra halvan av vårterminen.

LV2162: Det goda livet: en ekokritisk fördjupning, 7,5 hp
Litteraturen har länge varit ett effektivt medium för att återge och bearbeta föreställningar om det goda livet. Den berättar om utopiska och alternativa sätt att leva – ibland under miljömässiga ledstjärnor, ibland med andra fokus såsom estetiska eller sociala.

Vi läser exempel från den västerländska litteratur- och idéhistorien såsom paradismyten, revolutionära visioner från 1800-talet, 1960- och 1970-talens miljöinriktade protester samt nutida berättelser om den energiske Frank ”bonnerøven” Erichsen och Mandelmanns trädgårdar.

Kursens tema öppnar för fördjupade studier i ekokritiken, nya perspektiv på litteraturvetenskapliga metoder och möjligheter till diskussion om litteraturens politiska funktion.

Kursen ges på halvfart dagtid, andra halvan av höstterminen. Mer info här.

LV2170: Introduktion till digital humaniora, 15 hp
Digital humaniora är ett forskningsområde som under 2000-talet har expanderat starkt. Det kan beskrivas som en skärningspunkt mellan humanistisk forskning och den digitala världen.
Vad innebär det för vår relation till kulturarv att vi numera ofta möter det i digital form? Hur förändras humanistisk kunskapsproduktion av digitala medier? Hur forskar man egentligen med hjälp av digitala metoder och vad skiljer en mänsklig läsning från en maskinläsning?
Detta är centrala frågor inom digital humaniora, ett forskningsområde i skärningspunkten mellan humanistisk forskning och digitala teknologier. Kursen ger en tvärvetenskaplig introduktion till praktiker och begrepp inom digital humaniora och även inblick i konkreta metodiska frågor om digitalisering, digitala verktyg och digital publicering.

Kursen ges på helfart dagtid, första halvan av höstterminen.

LV2180: Delnings- och deltagarkulturer, 15 hp
Vad innebär det för vår relation till kulturarv att vi numera ofta möter det i digital form? Hur förändras humanistisk kunskapsproduktion av digitala medier? Hur forskar man egentligen med hjälp av digitala metoder och vad skiljer en mänsklig läsning från en maskinläsning?
Detta är centrala frågor inom digital humaniora, ett forskningsområde i skärningspunkten mellan humanistisk forskning och digitala teknologier. På kursen diskuterar vi digital forsknings- och kulturarvsförmedling och medierade representationer av kulturarv. Den ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och förändrade publiceringskulturer och inbegriper även teoretiska perspektiv på samtida, digitalt född kultur utifrån dess mediespecifika förutsättningar.

Kursen ges på avancerad nivå, helfart dagtid, andra halvan av höstterminen. Mer info här.

LV2150: Fiktion för unga, 7,5 hp
Vilka fiktionsberättelser är populära bland dagens unga - och varför? Hur kan man förstå dagens intresse för vampyrer i ett historiskt perspektiv? På vilka sätt rör sig fiktionerna mellan böckernas och filmens värld? Hur ser den samtida ungdomsromanen ut? I kursen tar vi oss an frågor som dessa med utgångspunkt i såväl nya som äldre fiktionsberättelser, främst i bokform men även i interaktivt berättande och i textvärldar som rör sig mellan olika medier. Undervisningen sker i seminarieform där du får möjlighet att utveckla din förmåga att analysera, diskutera och bedöma fiktionsberättelser ur historiska, estetiska, teoretiska och didaktiska perspektiv. Kursen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper om dagens ungdomskultur och ungas läsning. Den utgör en lämplig kompetensutveckling för lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Kursen ges på halvfart kvällstid andra hälften av vårterminen.
Förkunskapskrav: kandidatexamen eller motsvarande (exempelvis lärarexamen).

Ämnesfördjupning 1 - 4,  7,5 hp
I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du kan välja bland olika läskurser om exempelvis ekokritik, gotik och skräcklitteratur, antikens lyrik, modernismen som problem, genusteori, nybiografism eller svensk arbetarlitteratur. Ämnet bestämmer du i samband med kursstarten. I kursen studerar du områdets teoribildning, metoder och centrala frågeställningar och i anslutning till detta eventuellt några skönlitterära verk. Du läser in kursen på egen hand. Vissa terminer erbjuds kurser med undervisning. Mer information kan du få från institutionens studievägledare. Kurserna ges varje termin. Studietakten är individuell.

LISTA MED EXEMPEL PÅ LÄSKURSER FÖR ÄMNESFÖRDJUPNING

LV2211: Magisterexamensarbete, 15 hp
Denna uppsatskurs ger en breddad orientering i litteraturvetenskaplig forskning och en vetenskaplig fördjupning inom ett begränsat temaområde. Du lär dig att planera och genomföra ett skrivprojekt med höga vetenskapliga anspråk i form av en magisteruppsats och får ytterligare övning i att diskutera det egna skriftliga arbetet och att föra konstruktiva kritiska diskussioner kring andras arbeten i seminarieform. Kursen ges på halvfart dagtid varje termin.

LV2311: Masterexamensarbete, 15 hp
Att skriva en masteruppsats i litteraturvetenskap innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter praktiskt, i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetets gång fördjupar du din förtrogenhet med vetenskaplig metod inom litteraturvetenskaplig forskning, samt tränar din förmåga att inom givna tidsramar planera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift. Du uppövar dessutom din förmåga att kritiskt granska såväl andras som ditt eget vetenskapliga arbete. Du kan välja att skriva en masteruppsats om 15 hp om du redan har skrivit en magisteruppsats. Kursen ges på halvfart dagtid varje termin.

LV2321: Masterexamensarbete, 30 hp
Att skriva en masteruppsats i litteraturvetenskap innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter praktiskt, i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetets gång fördjupar du din förtrogenhet med vetenskaplig metod inom litteraturvetenskaplig forskning, samt tränar din förmåga att inom givna tidsramar planera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift. Du uppövar dessutom din förmåga att kritiskt granska såväl andras som ditt eget vetenskapliga arbete. Kursen ges på hel- och halvfart dagtid varje termin.

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-11-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?