Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser på avancerad nivå

Följande kurser ges på avancerad nivå i religionsvetenskap och teologi.

Du söker kurserna via www.antagning.se senast den 15 april/15 oktober. Anmälningskoder hittar du i kurskatalogen.

Kursinformation såsom kursplan, litteraturlista och schema hittar du i GUL – Göteborgs universitets lärplattform.

Till GUL:s öppna sidor för kurser i religionsvetenskap och teologi

Religionsvetenskap och teologi ingår också som en del i de tvärvetenskapliga humaniorakurserna

  • Humanioras historia, identitet och praxis, 15 hp,
  • Det kritiska tänkandets praktik, 15 hp
  • Fältkurs/Field Course, 15 hp (räknas som kurs i huvudområdet)

Läs mer om humaniorakurserna här

Längre kursbeskrivningar finns längre ner på sidan.

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

RT2415 Religion och konst: från grottmålning till gatukonst 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2416 Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2211 Global religion, migration och diaspora 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2212 Världens religioner 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2213 Religionskritik och nyateism 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2214 Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2711 Kvalitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2712 Kvantitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Nya kurser kommer HT19.

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2111 Nya perspektiv på reformationen 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

RT2311 Systematisk teologi: Läran om Gud 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2312 Etik, teologi och samhälle 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2313 Historisk teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2314 Teologin och läsningen av Västerlandets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2714 Text, tradition och reflektion: teologiska metoder och analyser 7,5 hp, halvfart dag resp nät

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

RT2713 Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
LIR208 Vetenskaplig publicering 15 hp, halvfart dag

UPPSATSKURSER AVANCERAD NIVÅ

RT2901 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen 15 hp, halvfart dag

RT2902 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 15 hp, halvfart dag

RT2903 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 30 hp, hel- respektive halvfart dag

Vårtermin

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

RT2412 Moderna gururörelser 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2215 New Age, folktro och den andliga revolutionen 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2216 Digital religion och populärkultur 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2611 Pilgrimsvandring och religiös turism 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2613 Genus och sexualitet i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Nya kurser kommer från och med VT20.

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2112 Liturgi, kultur och folkligt gudstjänstdeltagande 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI
RT2315 Politisk teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT2316 Teologi och kyrkoliv i Afrika 7,5 hp, halvfart dag resp nät

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

RT2614 Interreligiösa relationer 7,5 hp, halvfart dag resp nät

UPPSATSKURSER AVANCERAD NIVÅ

RT2901 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen 15 hp, halvfart dag
RT2902 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 15 hp, halvfart dag
RT2903 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för masterexamen 30 hp, helfart resp halvfart dag

Längre kursbeskrivningar

RELIGIONSHISTORIA/RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP

RT2415 Religion och konst: från grottmålning till gatukonst 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Kursen behandlar relationen mellan konst och religion dels från ett systematiskt perspektiv dels ur ett historiskt perspektiv. Speciell vikt kommer läggas på den rituella kontexten för religiösa konstverk. Konkreta exempel som analyseras innanför kursen hämtas från flera olika religioner och konstformer som arkitektur, bildkonst, musik och textilier.

RT2416 Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Yoga och meditation är i dag vanligt förekommande inslag inom såväl "västerländsk" religion och personlig utveckling som hälsa och friskvård. Kursen behandlar forskning om yoga och meditation dels genom teorier och teman dels genom analyser av konkreta traditioner. Genom att belysa både historiska rötter och samtida utövande syftar kursen till att ge en överblick över yogans utveckling ifrån kulturspecifikt till globalt fenomen. Fokus ligger på sydasiatiska traditioner som hinduism och buddhism men jämförelser med andra religioner som kristendom ingår.

RT2211 Global religion, migration och diaspora 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Religion är ett globalt fenomen och genom dagens ökade migration sprids världens religioner i allt högre takt. Nya religiösa nätverk och informationskanaler etableras kontinuerligt både globalt och lokalt. Vilka konsekvenser får den ökade migrationen för olika samhällen och enskilda människors religiositet? Vilka betydelser får religion i diaspora? Denna kurs belyser betydelsen av religiösa förändringsprocesser på såväl en global nivå som på mikronivå i form av enskilda människors, familjers och gruppers vardagsliv.

RT2212 Världens religioner 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Världsreligionsparadigmet är en sedan länge använd och omdiskuterad utgångspunkt för att tala om världens religioner. Vanligtvis refererar begreppet till fem religioner, de så kallade big five: hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Kursen behandlar världsreligionsparadigmets framväxt och dess konsekvenser för religionsvetenskaplig forskning. Fokus ligger på den samtida kritiken av begreppet och ansatser som avser överkomma de problem som är förknippade med hävdvunna sätt att förstå och studera världens religioner.

RT2213 Religionskritik och nyateism 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Religionskritik har en lika lång historia som religionerna själva. Det har länge funnits en spänning mellan de som vill bevara och de som vill förändra religionernas innehåll, utformning och praktik. Under senare tid har religionskritiken kommit att förknippas med en alltmer högljudd grupp av så kallade nyateister: vad utmärker denna grupp? Vilka är deras argument och ståndpunkter, och hur organiserar de sig? Inom ramen för kursen läser och analyserar vi de främsta nyateistiska förespråkarna och placerar in dem i ett större religionskritiskt sammanhang.

RT2214 Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Hur kommer det sig att vissa former av religiös övertygelse kan motivera en våldsbejakande extremism? Vilka sociala och psykologiska faktorer ligger bakom religiöst motiverade våldshandlingar? Kursen behandlar det som har kommit att benämnas religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism samt dess olika uttryck i en global värld. Kursen tar avstamp i samtida forskning om religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism. Fundamentalismens historia och verkningar under framförallt 1900-talet fram till dags dato utgör en bakgrund till de olika förgreningar som tas upp inom ramen för kursen.

RT2711 Kvalitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Fältbaserad kvalitativ forskning har en lång historia inom religionsvetenskapen. Kursen tar upp aktuella perspektiv inom området, som de senaste decenniernas reflexiva vändning, och ger färdigheter inför forskning, rapport- och uppsatsskrivande. Kursen ger ett helhetsperspektiv på fältbaserad forskning genom att avhandla olika delar i ett projekts faser – från projektdesign till analys och skriftlig presentation av fältbaserat material. Stor vikt läggs vid metoder för materialinsamling, som intervjuer och deltagande observationer, vilka diskuteras utifrån metodologiska, praktiska och etiska perspektiv.

RT2712 Kvantitativa fältstudier och analyser i religionsvetenskap 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Kvantitativa studier har en lång tradition inom religionsvetenskapen. Kursen behandlar med utgångspunkt i aktuell kvantitativ forskning frågor som forskningsdesign, metod, analys och tolkning av kvantitativa data. Inom ramen för kursen diskuteras metodologiska, praktiska och etiska överväganden i samband med utformning av ett vetenskapligt projekt. Kursen behandlar också olika metoder för insamling och analys av kvantitativt material, samt ger färdigheter inför forskning, rapport- och uppsatsskrivande.

OBS! Kursen är inställd höstterminen 2019.

KRISTENDOMENS HISTORIA

RT2111 Nya perspektiv på reformationen 7,5 hp, halvfart dag resp nät
I denna kurs möter du aktuella perspektiv inom studiet av reformationen, en händelse och tidsepok som inte bara gav upphov till flera nya kyrkobildningar utan också anses ha spelat en viktig roll för moderniseringsprocessen i Europa. I kursen får du lära dig mer om tänkbara orsaker till reformationen, hur den genomfördes och vilka långsiktiga konsekvenser den anses ha haft för det västerländska samhället. Du får också möjlighet att fördjupa dig i något av dessa forskningsperspektiv.

SYSTEMATISK TEOLOGI

RT2311 Systematisk teologi: Läran om Gud 7,5 hp, halvfart dag resp nät
En av den systematiska teologins huvuduppgifter är att reflektera över vad den kristna traditionen har menat när den talar om Gud. Alla andra teologiska ämnen hänger samman med detta. Den här kursen behandlar denna huvudfråga både i sin egen rätt, i relation till något eller några av den systematiska teologins traditionella loci, och i relation till ämnets övergripande arkitektur. Exempel på sådant som kan utforskas är frågorna om Guds väsen och egenskaper, treenighet, kristologi och pneumatologi. Kursens fokus ligger dels på läsandet av historiska och samtida primärtexter, och dels på att förstå dessa i relation till övergripande teoretiska frågeställningar inom den akademiska teologin.

RT2312 Etik, teologi och samhälle 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Vad är rätt och fel, gott och ont? Vad är det som historiskt har format våra föreställningar? Hur formas individer och samhällen moraliskt och hur kan man argumentera i etiska frågor? I den här kursen kommer vi att studera hur ledande företrädare inom kristna teologiska traditioner behandlar sådana frågor. Kursen fokuserar på centrala etiska verk och diskuterar exempelvis bibeln och etiken, dygder och frågan om mänsklig blomstring, samt möjligheten av en universell mänsklig etik.

RT2313 Historisk teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Den samtida systematiska teologin bedrivs nästan alltid i djup dialog med den historiska traditionen. Det kritiska återhämtandet av historiskt material utgör en av dess bärande metoder. Därför är en god kännedom om klassiska texter avgörande för avancerat arbete inom det systematisk-teologiska fältet. I den här kursen studerar vi några centrala verk i teologihistorien för att fördjupa vår förståelse av olika positioner och sätt att göra teologi. Fokus ligger på en noggrann läsning av primärtexter från en eller flera teologiska traditioner, såsom exempelvis patristiska, skolastiska, reformatoriska eller radikalreformatoriska traditioner och texter. Kursen ger på detta sätt en utmärkt grund för vidare forskning inom den systematiska teologin eller angränsande akademiska discipliner.

RT2314 Teologin och läsningen av Västerlandets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Är den västerländska moderniteten egentligen en naturlig konsekvens av den långa kristna traditionen i Europa? Eller står moderniteten snarare i ett motsatsförhållande till det kristna? Vilka är det sekulära samhällets teologiska rötter? I denna kurs undersöker vi den här typen av frågor genom att studera relationen mellan den kristna teologin och den framväxande moderniteten från historiska, filosofiska, samhällsvetenskapliga och teologiska perspektiv. En djupare kunskap om denna relation är viktig för att bättre kunna förstår teologins villkor i det moderna samhället, i akademin liksom i kyrkan, men också för att kunna delta i samhällsdebatten kring dessa frågor.

RT2714 Text, tradition och reflektion: teologiska metoder och analyser 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Hur arbetar man som systematisk teolog? Vilka teoretiska perspektiv används inom samtida systematisk teologi? Vad innebär det att vara kritisk och konstruktiv? I den här kursen söker vi en djupare förståelse av den systematiska teologins hantverk och metoder, vilket gör den till en utmärkt förberedelse för uppsatsskrivande på avancerad nivå. I centrum för kursen står relationen mellan tre viktiga dimensioner i det systematisk-teologiska arbetet: texttolkning, historisk tradition och kritisk reflektion.

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

RT2713 Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
I denna kurs fördjupas dina kunskaper och färdigheter i att arbeta med historiskt material inom religionsvetenskap och teologi. Du lär dig att hitta vägar in i källmaterialet och tillägnar dig teoretiska redskap för att analysera detta material. Kursen innehåller en gemensam del och därefter väljer du mellan en religionshistorisk eller kyrkohistorisk inriktning.

LIR208 Vetenskaplig publicering 15 hp, halvfart dag
Vill du lära dig mer om publiceringens roll och funktion i vetenskapssamhället i stort, inom olika vetenskapsgrenar och framför allt inom humaniora? Vill du få möjlighet att omvandla ditt examensarbete till en tidskriftsartikel? I den här kursen får du inblickar i hur akademiskt redaktionell praktik fungerar, hur högkvalitativa vetenskapliga artiklar är uppbyggda och du tränas i att ge och ta emot innehållslig och språklig kritik där vi i gruppen gemensamt strävar efter bättre texter med siktet inställt på publiceringsfärdiga artiklar.

Kursen inleds med ett antal föreläsningar om vetenskaplig publicering. Därefter vidtar arbetet med skrivandet av vetenskapliga texter i artikelform, företrädesvis med magister- eller masterexamensarbetet som utgångspunkt. Under processens gång varvas schemalagd grupp- och kamrathandledning med arbetande textseminarier och kursen avslutas med ett examinerande textsamtal, där samtliga artiklar diskuteras i grupp.

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-05-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?