Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser i religionsvetenskap och teologi

Här presenteras våra olika kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå. Information om kursstart och anmälningskoder hittar du i kurskatalogen och på webben. Anmälan görs via www.antagning.se senast den 15 april/15 oktober. Kursplan, litteraturlista och övrig kursinformation hittar du i
GUL (Göteborgs universitets lärplattform).

 

Under klickbara kurser döljer sig mer information!

Höstterminen 2018

GRUNDNIVÅ
RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, helfart dag resp nät
RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, helfart dag
RKT115 Kulturmöten och mellanösterns religioner 15 hp, kvartsfart kväll

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser
RKT120 Religion, våld och terror 15 hp, halvfart kväll

Fördjupningskurser
RT1321 Levd religion 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fortsättningskurser
RKT125 Nya testamentet med grekiska 15 hp, halvfart dag
RKT126 Gamla testamentet med hebreiska 15 hp, halvfart dag
RKT129 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp, halvfart dag

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fördjupningskurser
RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fördjupningskurser
RT1331 Kristus, människan och frälsningen 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1332 Teologiska klassiker 7,5 hp, halvfart dag resp nät

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RKT140 Religionsvetenskap, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag
RKT145 Teologi, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag

Vårterminen 2019

GRUNDKURSER/KURSER PÅ GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, helfart dag
RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, halvfart nät
RKT119 Religion, alternativmedicin och hälsa 7,5 hp, kvartsfart kväll

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser
RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Fördjupningskurser
RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fördjupningskurser
RKT135 NT med grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag
RKT136 GT med hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag
RKT137 GT utan hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag
RKT138 NT utan grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fortsättningskurser
RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fortsättningskurser
RT1231 Treenighet och skapelse 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1232 Teologisk etik 7,5 hp, halvfart dag resp nät

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

Fördjupningskurser
RKT130 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp, halvfart dag

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RKT140 Religionsvetenskap, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag
RKT145 Teologi, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag

Höstterminen 2018 - längre kursbeskrivningar

GRUNDKURSER/KURSER PÅ GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, helfart dag resp nät
Vilken betydelse har religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Här får du kunskaper och teoretiska verktyg för att ta dig an några av religionsvetenskapens grundläggande frågor. Du studerar inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion.

RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, helfart dag
Människor har genom historien förhållit sig till och praktiserat religion på en rad olika sätt. Här behandlas ett judisk-kristet kulturarv ur såväl historiska perspektiv som i relation till dagens mångreligiösa samhälle. Du får grundläggande kunskaper i bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap. Vi studerar centrala bibeltexter och deras verkningshistoria, kristna kyrkors och samfunds historiska utveckling samt diskuterar aktuella teologiska och etiska frågor.

RKT115 Kulturmöten och mellanösterns religioner 15 hp, kvartsfart kväll
Hur ser det religiösa landskapet ut i Mellanöstern? Vilken roll spelar religion i Mellanöstern förr och nu, för den enskilde individen och för hela samhällen? Vilken betydelse har religion och religiösa trosföreställningar i de kulturmöten, konflikter och fredssträvanden som äger rum i Mellanöstern?

Detta är några av de frågor du får diskutera och fördjupa dig i här. Kursen ger en orientering om den religiösa och politiska situationen i Mellanöstern och behandlar såväl historiskt avgörande skeenden som dagsaktuella händelser. Staten Israels instiftande, den arabiska våren, islamiska statens (IS) framfart i Syrien och Irak, pilgrimsvandringar och religiös turism i Israel, fredsaktivism och religiöst motiverad terrorism är endast några exempel på vad som kommer att tas upp inom ramen för kursen.

RELIGIONSVETENSKAP

Fortsättningskurser

RKT120 Religion, våld och terror 15 hp, halvfart kväll
Här får du fördjupa dig i frågan hur våld legitimeras inom olika religiösa traditioner. Vi läser några av de texter som radikala, religiösa grupper hänvisar till och vi behandlar några av de mest uppmärksammade exemplen på religiöst våld och terror, såväl historiska och samtida. Du får också studera och tillägna dig grundläggande religionsvetenskapliga teorier och metoder inom forskningsfältet fundamentalism, våld och terror.

Fördjupningskurser

RT1321 Levd religion 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Religion är också en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad. Kursen behandlar det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion (eng. lived religion) genom att fokusera på religionens kroppsliga, rituella, materiella och narrativa aspekter. Den forskning som ryms inom levd religion betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet, liksom hur de normer, värderingar och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter kan utmanas och förhandlas i olika religiösa sammanhang. Forskningsfältet levd religion befinner sig i skärningspunkten mellan fältbaserade antropologiska, sociologiska och psykologiska religionsstudier.

RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Vi tycks i dag bevittna ett avkristnande av Europa; de forna statskyrkorna tappar medlemmar i rasande takt. Liknande exempel på minskade medlemstal och engagemang i religiösa organisationer återfinns även i andra delar av världen. Samtidigt finns det tecken på en omvänd global utveckling där fler människor än tidigare vänder sig till organiserad religion. Hur kan vi förstå dessa tillsynes motstridiga trender? Varför väljer enskilda människor att lämna eller ansluta sig till organiserad religion? Religiös omvändelse och konvertering är sedan länge beforskade områden inom religionsvetenskapen. Kursen tar både upp aktuella perspektiv på religiös omvändelse och den numera växande forskningen om människor som lämnar sin religion.

RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Kursen beskriver och analyserar några valda kulturbärande myter och riter i historia och nutid. Materialet hämtas både från så kallade ursprungsfolks-religioner och från de stora världsreligionerna, samt från högkulturerna i Amerika.

BIBELVETENSKAP

Fortsättningskurser

RKT125 Nya testamentet med grekiska 15 hp, halvfart dag
Nya testamentets texter är alla skrivna med på den typ av grekiska (koine) som genom Alexanders den stores erövringar spreds över östra Medelhavsområdet och stora delar av Mellanöstern. I den här kursen lär du dig grunderna i denna allmänna (och nytestamentliga) grekiska med särskilt fokus på de ord och konstruktioner som förekommer i Nya testamentet och vilka exegetiska implikationer dessa får. Du tillgodogör dig grundläggande grammatik och ett basordförråd för nytestamenliga texter. Stort fokus läggs också på att utveckla din förmåga att läsa, analysera och översätta enklare texter hämtade ur Nya testamentet.

RKT126 Gamla testamentet med hebreiska 15 hp, halvfart dag
Du lär dig grunderna i bibelhebreiska ur ett exegetiskt perspektiv och läser bibeltexter från olika genrer i den hebreiska bibeln. Du bekantar dig med filologi, textkritik, masora och olika bibelöversättningar och får därigenom en djupare förståelse för översättningsproblematik. Du erövrar ett elementärt ordförråd och lär dig att självständigt läsa enkel gammaltestamentlig text på originalspråket samt att tolka och diskutera dess exegetiska implikationer.

RKT129 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp, halvfart dag
Du breddar din kunskap om och förståelse av de bibliska texternas innehåll och karaktär, deras tillkomst och historia. Vi behandlar förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet liksom centrala bibliska teman. Genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar lär du dig texttolkningens förutsättningar och metoder. Du lär dig att bedöma och tolka bibliska texter och att självständigt använda bibelvetenskapliga metoder för egen texttolkning.

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fördjupningskurser

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät
I kursen ges en bred ingång till frågan om kyrkans förhållningssätt till världslig makt från den konstantinska eran i antiken till dagens kyrkovalssystem. Du tillägnar dig i denna kurs perspektiv som är nödvändiga för att förstå identiteter, konflikter och fromhetstraditioner i både äldre tiders och i dagens kyrkoliv.

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät
I denna kurs studerar vi det kristna kommunitetslivets historia, från senantikens egyptiska ökenfäder till den så kallade monastiska vändningen i dagens västerländska kyrkoliv. Vi studerar både klostrens roll i samhället och deras självförståelse. Teorin varvas med läsning av texter från klostrens historia utifrån olika perspektiv.

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fördjupningskurser

RT1331 Kristus, människan och frälsningen 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Vad är en människa? Vilka grundläggande problem möter oss som människor? Vilka lösningar och svar står att finna? Den här kursen utforskar de svar som utvecklats inom den kristna traditionen på dessa frågor. Den gör det genom att undersöka den teologiska förståelsen av Jesus Kristus, som i den kristna traditionen framträder som nyckeln till en förståelse av människan, hennes dilemman och hennes möjlighet till frälsning. Vi kommer att studera kristologins betydelse för det vidare teologiska och kulturella sammanhanget, liksom den historiska utvecklingen av och samtida uttrycken för olika kristologiska perspektiv.

RT1332 Teologiska klassiker 7,5 hp, halvfart dag resp nät
På vilka sätt kan de viktiga rösterna från det förflutna hjälpa oss att idag brottas med de stora frågorna? På vilket sätt fortsätter inflytelserika texter och traditioner att leva? Den här kursen erbjuder ett historiskt, kritiskt och konstruktivt engagemang med klassiska tänkare och rörelser för att förstå deras kontext, utveckling och samtida relevans. Vi kommer att titta på verk av exempelvis Augustinus, Thomas av Aquino, Luther eller Barth, och tillsammans försöka förstå vad deras tänkande betydde i sin tid och vad det betyder i dag.

Fältstudiekurs

  • RKT139 Multidisciplinära fältstudier, 15 hp
     

Läs mer om fältstudiekursen

Studievägledning

Kristina Svensson
kurser i religionsvetenskap, teologiska programmet
kristina.svensson@lir.gu.se
Tel. 031-786 4519

Studievägledning

Maria Janmark
lärarutbildning religion
studiev.larare@lir.gu.se
031-786 6506

Bli lärare på 1,5 år!

Manlig lärare omgiven av elever

Du som har högskolepoäng i skolämnen kan bli lärare genom att läsa Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Programmet ger dig verktygen att föra dina kunskaper vidare och inspirera andra. Programstart varje vår. Läs mer om utbildningen

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2018-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?