Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser i religionsvetenskap och teologi

Här presenteras våra olika kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå. Information om kursstart och anmälningskoder hittar du i kurskatalogen och på webben. Anmälan görs via www.antagning.se senast den 15 april/15 oktober. Kursplan, litteraturlista och övrig kursinformation hittar du i GUL (Göteborgs universitets lärplattform).

Detta är en schematisk skiss över våra kurser höst- och vårtermin, med reservation för ändringar inför varje nytt läsår. För aktuella uppgifter, se utbildning.gu.se.

Längre kursbeskrivningar finns längre ner på sidan.

Hösttermin

GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, helfart dag resp nät
RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, helfart dag
RKT115 Kulturmöten och mellanösterns religioner 15 hp, kvartsfart kväll

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser

RKT120 Religion, våld och terror 15 hp, halvfart kväll

Fördjupningskurser

RT1321 Levd religion 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fortsättningskurser

RKT125 Nya testamentet med grekiska 15 hp, halvfart dag
RKT126 Gamla testamentet med hebreiska 15 hp, halvfart dag
RKT129 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp, halvfart dag

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fördjupningskurser

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fördjupningskurser

RT1331 Kristus, människan och frälsningen 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1332 Teologiska klassiker 7,5 hp, halvfart dag resp nät

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, kandidatexamensarbete, 15 hp, halvfart dag

Vårtermin

GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, halvfart, nät
RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, halvfart nät
RKT119 Religion, hälsa och alternativmedicin 7,5 hp, kvartsfart kväll

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser
RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fördjupningskurser
RKT135 NT med grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag
RKT136 GT med hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag
RKT137 GT utan hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag
RKT138 NT utan grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fortsättningskurser
RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fortsättningskurser
RT1231 Treenighet och skapelse 7,5 hp, halvfart dag resp nät
RT1232 Teologisk etik 7,5 hp, halvfart dag resp nät

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

Fördjupningskurser
RKT130 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp, halvfart dag

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag

Längre kursbeskrivningar

GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, helfart dag resp nät
Vilken betydelse har religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Här får du kunskaper och teoretiska verktyg för att ta dig an några av religionsvetenskapens grundläggande frågor. Du studerar inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion.

RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, helfart dag
Människor har genom historien förhållit sig till och praktiserat religion på en rad olika sätt. Här behandlas ett judisk-kristet kulturarv ur såväl historiska perspektiv som i relation till dagens mångreligiösa samhälle. Du får grundläggande kunskaper i bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap. Vi studerar centrala bibeltexter och deras verkningshistoria, kristna kyrkors och samfunds historiska utveckling samt diskuterar aktuella teologiska och etiska frågor.

RKT115 Kulturmöten och mellanösterns religioner 15 hp, kvartsfart kväll
Hur ser det religiösa landskapet ut i Mellanöstern? Vilken roll spelar religion i Mellanöstern förr och nu, för den enskilde individen och för hela samhällen? Vilken betydelse har religion och religiösa trosföreställningar i de kulturmöten, konflikter och fredssträvanden som äger rum i Mellanöstern?
Detta är några av de frågor du får diskutera och fördjupa dig i här. Kursen ger en orientering om den religiösa och politiska situationen i Mellanöstern och behandlar såväl historiskt avgörande skeenden som dagsaktuella händelser. Staten Israels instiftande, den arabiska våren, islamiska statens (IS) framfart i Syrien och Irak, pilgrimsvandringar och religiös turism i Israel, fredsaktivism och religiöst motiverad terrorism är endast några exempel på vad som kommer att tas upp inom ramen för kursen.

RELIGIONSHISTORIA/RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP

FORTSÄTTNINGSNIVÅ

RKT120 Religion, våld och terror 15 hp, halvfart kväll
Här får du fördjupa dig i frågan hur våld legitimeras inom olika religiösa traditioner. Vi läser några av de texter som radikala, religiösa grupper hänvisar till och vi behandlar några av de mest uppmärksammade exemplen på religiöst våld och terror, såväl historiska och samtida. Du får också studera och tillägna dig grundläggande religionsvetenskapliga teorier och metoder inom forskningsfältet fundamentalism, våld och terror.

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Kursen behandlar hur kolonialiseringen av Syd, Sydost och Ostasien påverkade det religiösa landskapet, till exempel, genom hinduiska och buddhistiska reformrörelser på 1800-talet, och hindunationalismen och statsshinto på 1900-talet, men också religionskritiska ideologier och regimer som marxism i Kina, Vietnam och Kambodja.

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Kursen tar upp den spansk-katolska erövringen av Amerika, främst Central- och Sydamerika och diskuterar de nya religiösa synkretistiska religioner som där växer fram parallellt med den katolska kyrkans spridning. Förkoloniala religiösa riter och myter samt "nya" religiösa fenomen såsom Kulten till Guadalupe och Santa Muerte beskrivs och analyseras med utgångspunkt i aktuell forskning.

RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Under de senaste decennierna har olika former av religiositet blivit allt synligare i offentligheten. Religionens nya synlighet kommer till uttryck i religiösa grupperingar som har etablerats genom en ökad global migration, såväl som i en livskraftig, nyreligiös miljö. Den ständigt återkommande slöjdebatten i Europa och nyandligt inspirerade terapi- och behandlingsformer är exempel på sådana uttryck. Det är religionens återkomst i framförallt västerländska samhällen som behandlas i föreliggande kurs. Vi diskuterar religionens offentliga närvaro utifrån frågor om dess betydelse för såväl enskilda människor som för mer övergripande samhälleliga och globala processer. Kursen ger dig därtill redskap för att förstå och analysera olika religioners betydelser när det gäller migration, social tillhörighet och utanförskap.

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Gudstro sägs ibland ha positiv inverkan på människors liv. Men vilken betydelse har egentligen religion och religiositet för hur människor hanterar olika svåra livssituationer, som kriser, trauman och ohälsa? Sådana frågor har länge varit omtvistade inom religionspsykologin. Inom ramen för denna kurs diskuteras frågor om relationen mellan religiös tro och välmående med utgångspunkt i aktuell religionspsykologisk forskning. Dessutom behandlas personlighetspsykologiska aspekter, psykopatologi och personlighetsbedömningar i relation till människors religiositet.

FÖRDJUPNINGSNIVÅ

RT1321 Levd religion 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Religion är också en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad. Kursen behandlar det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion (eng. lived religion) genom att fokusera på religionens kroppsliga, rituella, materiella och narrativa aspekter. Den forskning som ryms inom levd religion betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet, liksom hur de normer, värderingar och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter kan utmanas och förhandlas i olika religiösa sammanhang. Forskningsfältet levd religion befinner sig i skärningspunkten mellan fältbaserade antropologiska, sociologiska och psykologiska religionsstudier.

RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Vi tycks i dag bevittna ett avkristnande av Europa; de forna statskyrkorna tappar medlemmar i rasande takt. Liknande exempel på minskade medlemstal och engagemang i religiösa organisationer återfinns även i andra delar av världen. Samtidigt finns det tecken på en omvänd global utveckling där fler människor än tidigare vänder sig till organiserad religion. Hur kan vi förstå dessa tillsynes motstridiga trender? Varför väljer enskilda människor att lämna eller ansluta sig till organiserad religion? Religiös omvändelse och konvertering är sedan länge beforskade områden inom religionsvetenskapen. Kursen tar både upp aktuella perspektiv på religiös omvändelse och den numera växande forskningen om människor som lämnar sin religion.

RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Kursen beskriver och analyserar några valda kulturbärande myter och riter i historia och nutid. Materialet hämtas både från så kallade ursprungsfolksreligioner och från de stora världsreligionerna, samt från högkulturerna i Amerika.

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Hur förhåller sig alkemi, magi och astrologi till religion och vetenskap? Är ockultismen en reaktion mot modernitetens tro på förnuftet? Varför är esoteriska sällskap ofta hemliga? Detta är några av de många frågor du får tillfälle att diskutera på kursen. Den ger en orientering i studiet av västerländsk esoterism från senantiken till vår tid och analyserar teorier, definitioner och centrala strömningar inom fältet.

BIBELVETENSKAP

FORTSÄTTNINGSNIVÅ

RKT125 Nya testamentet med grekiska 15 hp, halvfart dag
Nya testamentets texter är alla skrivna med på den typ av grekiska (koine) som genom Alexanders den stores erövringar spreds över östra Medelhavsområdet och stora delar av Mellanöstern. I den här kursen lär du dig grunderna i denna allmänna (och nytestamentliga) grekiska med särskilt fokus på de ord och konstruktioner som förekommer i Nya testamentet och vilka exegetiska implikationer dessa får. Du tillgodogör dig grundläggande grammatik och ett basordförråd för nytestamenliga texter. Stort fokus läggs också på att utveckla din förmåga att läsa, analysera och översätta enklare texter hämtade ur Nya testamentet.

RKT126 Gamla testamentet med hebreiska 15 hp, halvfart dag
Du lär dig grunderna i bibelhebreiska ur ett exegetiskt perspektiv och läser bibeltexter från olika genrer i den hebreiska bibeln. Du bekantar dig med filologi, textkritik, masora och olika bibelöversättningar och får därigenom en djupare förståelse för översättningsproblematik. Du erövrar ett elementärt ordförråd och lär dig att självständigt läsa enkel gammaltestamentlig text på originalspråket samt att tolka och diskutera dess exegetiska implikationer.

RKT129 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp, halvfart dag
Du breddar din kunskap om och förståelse av de bibliska texternas innehåll och karaktär, deras tillkomst och historia. Vi behandlar förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet liksom centrala bibliska teman. Genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar lär du dig texttolkningens förutsättningar och metoder. Du lär dig att bedöma och tolka bibliska texter och att självständigt använda bibelvetenskapliga metoder för egen texttolkning.

FÖRDJUPNINGSNIVÅ

RKT135 NT med grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag

Här fördjupar du dina kunskaper i nytestamentlig grekiska genom översättning och analys av längre texter från Nya testamentet, huvudsakligen hämtade från ett av evangelierna och flera Paulusbrev. Arbete med grundtexternas språkliga strukturer och problem kombineras med studier om texternas historiska och teologiska särdrag. Under kursen får du också redskap för att själv författa en språkligt orienterad vetenskaplig analys av en vald nytestamentlig text.

RKT136 GT med hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag

Du fördjupar dina kunskaper i Gamla testamentet, som studeras med hjälp av bibelkommentarer utifrån centrala gammaltestamentliga texter på hebreiska. Du stiftar bekantskap med textkritik och filologi och tränger djupare in i religionshistoriska, historiska, feministiska och teologiska aspekter av bibeltexterna och får därmed redskap för att ta ställning till frågor om bibelsyn och livstolkning.

RKT137 GT utan hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag

Du breddar och fördjupar din förståelse av centrala vetenskapliga problemställningar inom Gamla testamentets exegetik, och utvecklar därmed din förmåga att diskutera sådana problem. Vi studerar centrala texter i Gamla testamentet med hjälp av bibelkommentarer och annan litteratur. Det ger en inblick i textens teologiska och litterära poänger, och ställer frågor om tolkning och översättning, bibelanvändning och livstolkning.

RKT138 NT utan grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag

Den här kursen erbjuder dig utan kunskaper i nytestamentlig grekiska en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om nytestamentlig historia och teologi. Kursen inleds med en orientering till det språk och den specifika teologiska terminologi som återfinns i Nya testamentet. I denna del ges även en introduktion till de tillvägagångsätt som förekommer vid översättning av Nya testamentet från grundspråket och du får öva på att jämföra och analysera svenska och engelska översättningar av Nya testamentet. I nästa del fördjupas kunskaperna om den historiske Jesus, evangeliernas framställning av honom, liksom av Paulus liv och teologi. Under kursen får du också redskap för att själv författa en vetenskaplig analys av en nytestamentlig text.

KRISTENDOMENS HISTORIA

FORTSÄTTNINGSKURSER

RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp, halvfart dag resp nät

I denna kurs får du breddade kunskaper om den kristna kyrkan utanför Europa. Vi studerar den österländska och ortodoxa kristenheten under antiken och medeltiden samt den pentekostala väckelsen och kyrkosamfund i Afrika, Latinamerika och Asien som under modern tid har uppvisat stark medlemstillväxt.

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp, halvfart dag resp nät

I denna kurs får du breddade kunskaper om den kristna kyrkans framväxt och etablering i och betydelse för de europeiska länderna. Du fördjupar särskilt dina kunskaper om kristnandet i Sverige, korstågen, reformationen och Västsveriges kyrkohistoria.

FÖRDJUPNINGSNIVÅ

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät
I kursen ges en bred ingång till frågan om kyrkans förhållningssätt till världslig makt från den konstantinska eran i antiken till dagens kyrkovalssystem. Du tillägnar dig i denna kurs perspektiv som är nödvändiga för att förstå identiteter, konflikter och fromhetstraditioner i både äldre tiders och i dagens kyrkoliv.

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät
I denna kurs studerar vi det kristna kommunitetslivets historia, från senantikens egyptiska ökenfäder till den så kallade monastiska vändningen i dagens västerländska kyrkoliv. Vi studerar både klostrens roll i samhället och deras självförståelse. Teorin varvas med läsning av texter från klostrens historia utifrån olika perspektiv.

SYSTEMATISK TEOLOGI

FORTSÄTTNINGSKURSER

RT1231 Treenighet och skapelse 7,5 hp, halvfart dag resp nät

Vad betyder det egentligen att tala om Gud? Vad menar kristna teologer när de säger att Gud är treenig? Vad innebär det att säga att världen är skapad av Gud? Den här kursen utforskar dessa frågor genom att studera den historiska utvecklingen och de samtida uttrycken för en teologisk förståelse av Gud och skapelsen. Denna förståelse studeras i sin egen rätt, men relateras också till andra världsbilder och meningssystem, samt till vetenskapliga teorier.

RT1232 Teologisk etik
7,5 hp, halvfart dag resp nät

Vad innebär det att handla väl? Vad är ett gott liv? Vilken plats har frågor om det rätta och det goda i människans sökande efter mening? I den här kursen brottas vi med de här frågorna genom att utforska de etiska begrepp som utvecklats inom den kristna traditionen. Vi kommer att studera ett flertal historiska och samtida perspektiv, så att vi får en rik förståelse för hur teologer reflekterar kring livets stora frågor, hur deras reflektioner relaterar till en vidare religiös, filosofisk och kulturell förståelse, samt hur vi kan utveckla deras tänkande i dag.

FÖRDJUPNINGSNIVÅ

RT1331 Kristus, människan och frälsningen 7,5 hp, halvfart dag resp nät
Vad är en människa? Vilka grundläggande problem möter oss som människor? Vilka lösningar och svar står att finna? Den här kursen utforskar de svar som utvecklats inom den kristna traditionen på dessa frågor. Den gör det genom att undersöka den teologiska förståelsen av Jesus Kristus, som i den kristna traditionen framträder som nyckeln till en förståelse av människan, hennes dilemman och hennes möjlighet till frälsning. Vi kommer att studera kristologins betydelse för det vidare teologiska och kulturella sammanhanget, liksom den historiska utvecklingen av och samtida uttrycken för olika kristologiska perspektiv.

RT1332 Teologiska klassiker 7,5 hp, halvfart dag resp nät
På vilka sätt kan de viktiga rösterna från det förflutna hjälpa oss att i dag brottas med de stora frågorna? På vilket sätt fortsätter inflytelserika texter och traditioner att leva? Den här kursen erbjuder ett historiskt, kritiskt och konstruktivt engagemang med klassiska tänkare och rörelser för att förstå deras kontext, utveckling och samtida relevans. Vi kommer att titta på verk av exempelvis Augustinus, Thomas av Aquino, Luther eller Barth, och tillsammans försöka förstå vad deras tänkande betydde i sin tid och vad det betyder i dag.

Studievägledning

Kristina Svensson
kristina.svensson@lir.gu.se
Tel. 031-786 4519

Studievägledning

Viktoria Holm
lärarutbildning religion
studiev.larare@lir.gu.se
031-786 6506

Bli lärare på 1,5 år!

Manlig lärare omgiven av elever

Du som har högskolepoäng i skolämnen kan bli lärare genom att läsa Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Programmet ger dig verktygen att föra dina kunskaper vidare och inspirera andra. Programstart varje vår. Läs mer om utbildningen

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-01-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?